Grudzień 2020

31 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 100/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351) zarządza co następuje: § 1 Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania na dzień 31-12-2020 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. §2 Inwentaryzację należy przeprowadzić w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej […]

31 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 99/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zarządza się. § 1 Przeprowadzenie inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku na dzień 31 grudnia 2020 r. § 2 Inwentaryzację należy […]

30 grudnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2384).

29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2384). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

30 grudnia 2020

Międzynarodowy konkurs High School Business Challenge

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest głównym organizatorem VII edycji międzynarodowego konkursu High School Business Challenge(„HSBC”). Konkurs HSBC jest cennym przedsięwzięciem edukacyjnym, a jego realizacja ma służyć m.in. kształtowaniu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych postaw przedsiębiorczych, doskonaleniu umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, rozwijaniu zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się oraz […]

30 grudnia 2020

Otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”. Wnioski na wsparcie finansowe projektów można składać do 1 lutego 2021 r. Konkurs jest organizowany w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”, którego głównym celem jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem […]

29 grudnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

28 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2382). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem: […]

29 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji za 2020 r

Szanowni Państwo Marszałek, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie województwa podlaskiego Zwracam się do Państwa, z uprzejmą prośbą o przedstawienie w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami, szczegółowej informacji z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania oświatowe w 2020 roku i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie do dnia 25 […]

23 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 96/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] w związku z art. 51 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z […]

23 grudnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2314). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2020 r. Treść rozporządzenia

23 grudnia 2020

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie organizowanym przez PKOl

Polski Komitet Olimpijski po raz trzydziesty pierwszy przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie, uznanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Termin zagaszania prac upływa 26 marca 2021 r. Regulamin […]

22 grudnia 2020

Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2021 roku

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 29 stycznia 2021 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 26 lutego 2021 r. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 lub składać […]

18 grudnia 2020

Zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu olimpiad będzie możliwa – rozporządzenie podpisane

Organizatory olimpiad będą mogli zmienić termin przeprowadzania drugiego i trzeciego etapu zawodów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał 16 grudnia br. rozporządzenie dające taką możliwość. W roku szkolnym 2020/2021 organizatorzy olimpiad mogą zmieniać regulaminy olimpiad. Dzięki nowym regulacjom prawnym możliwa będzie również zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu tych zawodów wiedzy, po akceptacji ministra […]

18 grudnia 2020

Półkolonie dla najmłodszych uczniów w czasie ferii – rozporządzenie podpisane

W czasie tegorocznych ferii zimowych będzie możliwość organizacji półkolonii jedynie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej oraz obozów szkoleniowych tylko dla uczniów ze szkół mistrzostwa sportowego, a także oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał dziś, 16 grudnia br. rozporządzenie w tej sprawie. Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku […]

18 grudnia 2020

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie podpisane

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Wymagania […]