Autor: Grzegorz Jaworowski

25 marca 2021

Rekrutacja na studia I stopnia w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (dotychczas Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie) z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, rozpoczęła rekrutację na studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej oraz zdobyciem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej […]

25 marca 2021

Konkurs umiejętności zawodowych dla uczniów szkół branżowych i technicznych – Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland „Nowe Technologie” Lublin 2021.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza do udziału w konkursie umiejętności zawodowych dla uczniów szkół branżowych i technicznych – Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland „Nowe Technologie”, które odbędą się 2 czerwca 2021 roku w Lublinie. Eliminacje obejmą 5 konkurencji dotyczących tzw. zawodów przyszłości takich jak: robotyka mobilna, cyberbezpieczeństwo, mechatronika, przemysł 4.0, chmura obliczeniowa. […]

24 marca 2021

Zarządzenie Nr 22 /2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), zarządza się co następuje: § 1. Powołuję zespół ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w składzie: Zbigniew Szpakowicz, starszy specjalista – przewodniczący zespołu, Wioletta Kowieska, dyrektor Wydziału Kadr […]

23 marca 2021

„Kampania Kolejowe ABC”

Szanowni Państwo Dyrektorzy! Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania podczas bieżącej pracy szkół i przedszkoli z oferty edukacyjnej opracowanej w ramach projektu Urzędu Transportu Kolejowego „Kampania Kolejowe ABC” objętego patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka. Działania prowadzone w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” wpisują się w cele Europejskiego Roku Kolei – inicjatywę […]

22 marca 2021

Konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej w zakresie upowszechniana wiedzy o dziedzictwie kulturowym

Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa. Przedmiot konkursu: opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym, przeznaczonej do wykorzystania przez nauczycieli, animatorów, edukatorów lub opiekunów podczas zajęć dydaktycznych dla odbiorców powyżej 13 roku życia. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie organizatora: http://edu.nid.pl/wydarzenia/graj-o-dziedzictwo-konkurs-na-opracowanie-prototypu-gry-edukacyjnej

22 marca 2021

Zarządzenie Nr 20/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 powołanych Zarządzeniem nr 70/2020 z dnia 20 września 2020 roku

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje: § 1. Do prac w wojewódzkich komisjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych powołuję następujących członków komisji: Lp. Nazwa konkursu […]

22 marca 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

19 marca 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 502). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r. Treść rozporządzenia

18 marca 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego

17 marca 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 482). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r., z wyjątkiem § 6 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

17 marca 2021

Informacja dotycząca wyników z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

  INFORMACJA dotycząca wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.   Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 11 marca br. odbył się etap okręgowy ww. olimpiady, w której wzięło udział 22 uczniów. W myśl pkt. VI pkt.8 ppkt. h regulaminu ww. […]

17 marca 2021

Fundacja Uniwersytet Dzieci – bezpłatne webinary dla nauczycieli szkół podstawowych

Fundację Uniwersytet Dzieci zachęca nauczycieli szkół podstawowych do skorzystania z cyklu bezpłatnych webinarów. Jest to seria spotkań z psychologami, pedagogami i metodykami. Prowadzący przedstawią tematy dotyczące wychowania i psychologii. Podzielą się  pomysłami na prowadzenie lekcji angażujących uczniów do działania i rozwijających umiejętność krytycznego myślenia. Będzie też możliwość zadania pytań specjalistom, by rozwinąć interesujące uczestników zagadnienia. […]

17 marca 2021

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

Fundacja ,,Dbam o Mój z@sięg” rozpoczęła realizację projektu ,,Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”. Ideą projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami. Udział w projekcie jest bezpłatny. Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo: dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej […]

17 marca 2021

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez: jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby fizyczne na rok szkolny 2021/2022   Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne przedszkola, publiczne szkoły i publiczne placówki, Dyrektorzy […]

16 marca 2021

Zarządzenie Nr 19/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. W Zarządzeniu Nr 13/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2021 r. […]

16 marca 2021

Komunikat końcowy dotyczący wyników uczniów z etapu rejonowego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ….” w woj. podlaskim w roku szkolnym 2020/2021

  Etap rejonowy Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z § 9 Regulaminu Konkursu Historycznego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” w dniach 09.03 – 11.03.2021r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z […]

16 marca 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Łomży

Podlaski Kurator Oświaty 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Ogłoszenie nr:  75889   16 marca 2021 wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji)  w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Delegatura w Łomży ul. Nowa 2 18-400 Łomża Ważne do: 26.03.2021 r. Wynagrodzenie zasadnicze: 4500,00 […]