Autor: Grzegorz Jaworowski

15 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 9/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do  „Procedury przeprowadzenia rozmowy końcowej (Exit interview) w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”

Zarządzenie Nr 9/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do  „Procedury przeprowadzenia rozmowy końcowej (Exit interview) w Kuratorium Oświaty w Białymstoku” Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 […]

15 stycznia 2018

Projekt pn. „Centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym”

Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach projektu udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i e-mail. W Centrum dyżurują psychologowie oraz specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni od których można uzyskać bezpośrednią pomoc. Centrum Wsparcia działa 24 godziny […]

12 stycznia 2018

„Otwarte Szkoły” – zima 2018

Państwo Dyrektorzy szkół w województwie podlaskim, W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku informacji dotyczącej oferty zagospodarowania czasu wolnego proponowanej uczniom w ramach „otwartej szkoły”. Zgłoszenia proszę dokonać poprzez zamieszczony poniżej formularz: http://www.otwartaszkola.kuratorium.bialystok.pl/kontekst.aspx

12 stycznia 2018

Zarządzenie nr 8 z 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 9 ust 1 i 2 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek ( Dz.U. Nr 27, poz 134 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1 W „Regulaminie premiowania pracowników […]

12 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców. Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze . zm.) oraz § […]

10 stycznia 2018

Spotkanie dla organizatorów wypoczynku zimowego w roku 2018

W dniu 18 stycznia 2018 roku o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Runek Kościuszki 9, odbędzie się spotkanie z organizatorami wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej. Temat spotkania: Organizowanie […]

9 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie powołania rejonowych komisji Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie powołania rejonowych komisji Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad […]

6 stycznia 2018

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie Szanowni Państwo W tym świątecznym czasie, gdy „Bóg się rodzi”, odnajdujemy w sobie dobro, piękno i miłość. Jednoczymy się przy wigilijnym stole pokrzepieni nadzieją. Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, proszę przyjąć serdeczne życzenia, aby były one ciepłe, pełne spokoju i radości. Niech Miłość prawdziwie rodzi się w sercach, bo Boże Narodzenie jest w […]

5 stycznia 2018

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty nr 3 z 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  5 stycznia  2018 r.        zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie §  25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty […]

5 stycznia 2018

Konferencja “Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

    Konferencja “Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”     Załączniki Zmiany w prawie oświatowym dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Data: 2018-01-05, rozmiar: 2 MB Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoła Podstawowa Nr 11 Data: 2018-01-05, rozmiar: 7 MB Pobierz wszystkie pliki

5 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 02 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu “Procedura określająca zasady udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  02 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu  „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”. Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 […]

29 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 125/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw Biuletynu Informacji Publicznej

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1 W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w […]

28 grudnia 2017

ZARZĄDZENIE NR 124/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury

Zarządzenie Nr 124/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  28  grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art.26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z  2017  r.,  poz. 2342) […]

27 grudnia 2017

ZARZĄDZENIE NR 123/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia laureata konkursu Ministra Edukacji Narodowej „NAUCZYCIEL – INNOWATOR”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Regulaminu Konkursu „NAUCZYCIEL – INNOWATOR” organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej, zarządza się, co następuje: §  1. Powołuje się […]

27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 121/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez placówki i ośrodki kształcenia ustawicznego ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych […]