7 grudnia 2018

Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 18 stycznia 2019 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2019 r.

Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 lub składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium.

Dokumentacja dotycząca orderów i odznaczeń państwowych powinna zawierać:

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych, z podaniem stanowiska, jakie zajmuje kandydat, podpisaną przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. dyrektor szkoły).
 2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązującym aktualnie formularzu wypełniony dwustronnie na jednej kartce (zał. nr 1 albo zał. nr 2).
 3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez wpisywania daty, bez pieczęci nagłówkowej i podpisu dyrektora. Z zapytaniem o udzielenie informacji do Krajowego Rejestru Karnego wystąpi Ministerstwo Edukacji Narodowej (zał. nr 4).

Dokumentacja dotycząca Medali Komisji Edukacji Narodowej powinna zawierać:

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do medalu KEN, z podaniem stanowiska, jakie zajmuje kandydat, podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. dyrektor szkoły),
 2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązujących formularzach wypełniony dwustronnie na jednej kartce (zał. nr 3).

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski sporządzone z uchybieniem przepisów rozporządzenia nie będą rozpatrywane.

Zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych i resortowych regulują następujące przepisy:

 1. ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 475 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 678 z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1025 z późn. zm.),
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. Nr 99, poz.1073 z późn. zm.),
 6. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

W sprawach związanych z odznaczeniami informacji udziela Magdalena Kozłowska – inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój 101, tel. 85 748 48 38.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty, adres: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Inspektor ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, tel. 85-748-48-05, email: iodo@kuratorium.bialystok.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*, w powiązaniu z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o orderach i odznaczeniach, Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia – w celu prowadzenia postępowań w sprawie nadania orderu, odznaczenia oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz inne podmioty uczestniczące w procesie nadania orderu, odznaczenia oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
 6. W trakcie opiniowania wniosków o nadanie orderu, oznaczenia oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowej.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załączniki