Kategoria: Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

21 marca 2019

Podstawowe informacje o przyznawaniu akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli

I. Akty prawne Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996, z późn. zm.) – w szczególności rozdział 9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) – w szczególności art. […]

20 grudnia 2018

Informacja o wysokości opłaty akredytacyjnej w 2019 roku

Placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji w 2019 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 124/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2018 roku, wnoszą opłatę w wysokości 1 036 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści sześć złotych) na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku Rynek Kościuszki 9 15-950 Białystok Numer konta: NBP O/O Białystok 22 […]

5 czerwca 2017

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli

WYKAZ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH AKREDYTACJĘ PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY stan na dzień 25 lipca 2019 r     Lp. Nazwa placówki/siedziba Organ prowadzący Decyzja Podlaskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Samorząd Województwa Podlaskiego Decyzja Nr NP – 4431/4/05 z dnia 4 kwietnia 2005 roku 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w […]