Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

Apel do dyrektorów szkół i placówek dotyczący zapobiegania handlowi ludźmi

Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz placówek w województwie podlaskim W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi. Istotą handlu ludźmi jest zniewolenie i wykorzystanie osób w celu osiągniecia korzyści. Jego ofiary […]

Konkurs “Rymowanka – Zachęcanka” – odblaskowa akcja Policji

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podjęło kolejną ciekawą inicjatywę profilaktyczną. Jest to konkurs skierowany do dzieci klas I-III szkół podstawowych pn. „Rymowanka – Zachęcanka”. Konkurs polega na ułożeniu przez uczestników czterowersowej rymowanki zachęcającej do noszenia elementów odblaskowych. Rymowanka, która zostanie najwyżej oceniona przez komisję konkursową, będzie symbolem promującym „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków w 2020 […]

Badania ankietowe – używanie przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych

Państwo Dyrektorzy! Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystępują w kwietniu br. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych. Badaniem zostaną objęci uczniowie urodzeni w 2001 r. i w 2003 r. w wylosowanych szkołach. Państwa pomoc i wsparcie przyczyni się […]

Szkoła Promująca Zdrowie – zmiany w procedurze ubiegania się o wojewódzki i krajowy certyfikat

Aktualne materiały do pobrania: 1.  Etapy tworzenia “Szkoły Promującej Zdrowie/Przedszkola Promującego Zdrowie” 2.  Dokumenty, które należy złożyć w celu przystąpienia do sieci: ·         Karta zgłoszenia szkoły do Podlaskiej Sieci  Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – załącznik 1 ·         Deklaracja – załącznik 2 3.  Roczne sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu Sz/PPZ – załącznik 3 4.  Nadanie Wojewódzkiego […]

Poradnik dla młodzieży „Świadomie wchodzę w rynek finansowy”

Poradnik powstał w 2018 r. w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów, finansowanego ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W poradniku wyjaśniono podstawowe aspekty praw konsumenckich. Swoim zakresem obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące rynku finansowego, z którymi młodzi konsumenci często spotykają się w życiu codziennym. Stanowi on uzupełnienie obecnie istniejących form pomocy […]

Apel Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z […]

“Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

Szanowni Nauczyciele! „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” to program edukacyjny skierowany do nauczycieli, uczniów i rodziców. Na multimedialnej platformie edukacyjnej pod adresem  https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl,  znajdziecie Państwo gotowe, kompletne scenariusze 10 lekcji z podziałem na klasy 1-3, 4 -6 i 7-8. Tematyka lekcji dotycząca elektryczności i związanych z nią zasad bezpieczeństwa zgodna jest z podstawą programową kształcenia ogólnego, a formy przekazu […]

Ubezpieczenie dziecka w szkole/placówce oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy! W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami informujemy, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością […]

“Bieg po zdrowie” – III edycja programu edukacyjnego

Program edukacyjny zainicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, skierowany jest do uczniów klas IV szkół podstawowych. Swoim zasięgiem obejmie około 35% szkół w naszym województwie. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów. Autorami programu są eksperci w dziedzinie psychologii z Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej informacji […]