Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

Dyrektorzy szkół i placówek – pilne działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom realizowane w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek dla dzieci i młodzieży (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) województwa podlaskiego W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy […]

Badania ankietowe – używanie przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych

Państwo Dyrektorzy! Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystępują w kwietniu br. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych. Badaniem zostaną objęci uczniowie urodzeni w 2001 r. i w 2003 r. w wylosowanych szkołach. Państwa pomoc i wsparcie przyczyni się […]

III edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Informujemy, że Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku jest realizatorem (na poziomie wojewódzkim) III edycji konkursu pt. „Szkoła wolna od używek” w roku szkolnym 2018/2019. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (w konkursie mogą wziąć udział także szkoły, które nie uczestniczą w programie). […]

Szkoła Promująca Zdrowie – zmiany w procedurze ubiegania się o wojewódzki i krajowy certyfikat

Aktualne materiały do pobrania: 1.  Etapy tworzenia “Szkoły Promującej Zdrowie/Przedszkola Promującego Zdrowie” 2.  Dokumenty, które należy złożyć w celu przystąpienia do sieci: ·         Karta zgłoszenia szkoły do Podlaskiej Sieci  Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – załącznik 1 ·         Deklaracja – załącznik 2 3.  Roczne sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu Sz/PPZ – załącznik 3 4.  Nadanie Wojewódzkiego […]

Poradnik dla młodzieży „Świadomie wchodzę w rynek finansowy”

Poradnik powstał w 2018 r. w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów, finansowanego ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W poradniku wyjaśniono podstawowe aspekty praw konsumenckich. Swoim zakresem obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące rynku finansowego, z którymi młodzi konsumenci często spotykają się w życiu codziennym. Stanowi on uzupełnienie obecnie istniejących form pomocy […]

# ALERT RCB

Celem wspólnej inicjatywy Ośrodka Rozwoju Edukacji z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa jest podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”. Na stronie internetowej ORE udostępnione są materiały edukacyjne – scenariusze zajęć dla klas I – III oraz IV – VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjum. Do […]

Apel Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z […]

“Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

Szanowni Nauczyciele! „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” to program edukacyjny skierowany do nauczycieli, uczniów i rodziców. Na multimedialnej platformie edukacyjnej pod adresem  https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl,  znajdziecie Państwo gotowe, kompletne scenariusze 10 lekcji z podziałem na klasy 1-3, 4 -6 i 7-8. Tematyka lekcji dotycząca elektryczności i związanych z nią zasad bezpieczeństwa zgodna jest z podstawą programową kształcenia ogólnego, a formy przekazu […]

Ubezpieczenie dziecka w szkole/placówce oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy! W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami informujemy, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością […]