Kategoria: Uwierzytelnianie dokumentów

2 listopada 2016

Uwierzytelnianie dokumentów

Co należy przygotować?

Należy przygotować:

 1. wniosek o uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu, indeksu;

 2. oryginał świadectwa, dyplomu, indeksu, przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą;

 3. dowód wniesienia opłaty;

 4. upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał dokumentu.

Jakie dokumenty trzeba wypełnić?

Należy wypełnić wniosek o uwierzytelnienie świadectwa, a
w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał
świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.

Ile należy zapłacić?

Opłata skarbowa za legalizację świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.
Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku
Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 3100 0000
Odbiorca:
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
Tytułem: opłata za uwierzytelnienie świadectwa

Gdzie i kiedy można załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią (z upoważnieniem) w siedzibie
  urzędu, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, pokój 104, od poniedziałku do piątku
  w godz. 7.30 – 15.30 lub

 • korespondencyjnie – wniosek należy przesłać pocztą na w/w adres,
  również z zagranicy.

  Do wniosku należy koniecznie dołączyć:

  • oryginał dokumentu
   przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą;

  • dowód wniesienia
   opłaty (kopię przelewu bankowego);

  • w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał
   świadectwa, upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.

Jaki jest czas realizacji?

Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a w
przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później
niż w ciągu miesiąca.

Kiedy można odebrać zalegalizowany dokument?

Uwierzytelnione świadectwa:

 • można odebrać osobiście w siedzibie urzędu, pokój 104, od poniedziałku
  do piątku w godz. 7.30 – 15.30 (po uprzedniej informacji telefonicznej)
  lub

 • zostaną przesłane na wskazany we wniosku adres listem poleconym za
  potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
  oświaty (Dz. U. z 2017 r. Nr 2198 z późn. zm.);

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 poz. 939).