3 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 14 ust. 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. W skład Komitetu wchodzą:

 1. Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty – przewodnicząca Komitetu
 2. Bożena Dzitkowska – Wicekurator Oświaty – zastępca przewodniczącej Komitetu
  oraz jako członkowie Komitetu:
 3. Elżbieta Kamińska – dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 4. Franciszek Górski – dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 5. Anna Topór – dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 6. Anna Urban – dyrektor Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 7. Witold Gronostajski – dyrektor Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 8. Dorota Zimnoch – zastępca dyrektora Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 9. Halina Popławska – główny księgowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 10. Jerzy Bołtuć – prezes Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru,
 11. Andrzej Rybnik – przewodniczący Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej,
 12. Piotr Górski – przewodniczący Zarządu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II,
 13. Iwona Szcześniak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku,
 14. Hm. Andrzej Bajkowski, zastępca komendanta, skarbnik Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego.

§ 2. Do zadań Komitetu należy inicjowanie i realizacja działań Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz innych instytucji uczestniczących w realizacji zadań związanych z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.