6 listopada 2019

ZARZĄDZENIE NR 83 /2019 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Podlaskiego Kuratora Oświaty w stanach gotowości obronnej państwa

ZARZĄDZENIE Nr 83/2019
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Podlaskiego Kuratora Oświaty  w stanach gotowości obronnej państwa
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz zarządzenia nr 28 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie województwa podlaskiego w stanach gotowości obronnej państwa, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dla zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Obrony Narodowej, Wojewoda Podlaski) do realizacji zadań Podlaskiego Kuratora Oświaty w stanach gotowości obronnej państwa organizuje się stały dyżur w Kuratorium Oświaty.

2. Ustala się następującą obsadę stałego dyżuru:

  1. kierownik stałego dyżuru – 1 osoba (pracownik sekretariatu Kuratorium);
  2. dyżurni – 3 osoby (Wydział Kadr i Organizacji);
  3. rezerwowy dyżurny – 1 osoba (Wydział Kadr i Organizacji);
  4. kierowca – 1 osoba (Wydział Kadr i Organizacji).

3. Miejsce pełnienia stałego dyżuru – pok. 204 (pomieszczenie sekretariatu).

4. Osoby wyznaczone do pełnienia stałego dyżuru podlegają szkoleniu obronnemu.

§ 2. Ustala się „Instrukcję organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Podlaskiego Kuratora Oświaty w stanach gotowości obronnej państwa” stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się starszego specjalistę ds. obronnych do sprawowania nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizacją systemu stałego dyżuru oraz ćwiczebnego sprawdzania jego gotowości funkcjonowania.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 19/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Podlaskiego Kuratorium Oświaty w stanach gotowości obronnej państwa.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka