4 lutego 2021

Zarządzenie Nr 9/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 1/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w § 1 poz. 246 tabeli przyjmuje brzmienie:

Lp. Nazwa konkursu Numer rejonu Funkcja Imię i nazwisko nauczyciela Szkoła
246 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB1 członek komisji Ludmiła Siegień Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021.