9 marca 2018

Aktywna tablica – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – zasady składania wniosków w 2018 r.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Podlaski Kurator Oświaty informuje, że na podstawie:

 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz.U. z 2017 r. poz.1401)
 2. Uchwały nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 – „Aktywna tablica”

organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich mogą występować do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań przewidzianych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” na rok 2018 w terminie do 30 kwietnia 2018 r. (uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok).

 

 1. Zakres dofinansowania

Organy prowadzące szkoły mogą zakupić następujące rodzaje pomocy dydaktycznych:

 1. tablicę interaktywną:
  1. tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
  2. tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowego,
 2. projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,
 3. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 4. interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego pomoce dydaktyczne muszą spełniać warunki określone w §2 ust 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Szkoła przystępująca do programu, zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia:

 • posiada dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s,
 • posiada co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
  • przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
   • preinstalowanym systemem operacyjnym,
   • oprogramowaniem biurowym,
   • oprogramowaniem antywirusowym,
   • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
  • router,
 • w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden wnioskowany monitor;
 • posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. Zasady finansowania:

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę (w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie) wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Do wkładu własnego zalicza się:

 1. wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie,
 2. sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla szkoły na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14 tys. zł. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

W przypadku otrzymania wsparcia finansowego organy prowadzące szkoły są zobowiązane do wypełnienia zapisów § 5 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

 1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie przez organy prowadzące szkoły jest złożenie wniosku organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” wraz z załączonymi oryginałami wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły.
 2. Do złożenia wniosku uprawnione są organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich:
  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. osoby fizyczne.
 3. Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

 

 1. Zasady przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia

Złożone wnioski muszą zawierać dane określone w § 9 ust. 2, a w przypadku wniosków dyrektorów szkół dane określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie –Załącznik 1 do Wniosku organu prowadzącego,
 • oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie. 

Wzór wniosku organu prowadzącego, wniosku dyrektora szkoły oraz Załącznik 1 do Wniosku organu prowadzącego w załączeniu.

 1. Organ prowadzący zobowiązany jest do zapewnienia we wniosku wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, dla każdej szkoły na którą składa wniosek.
 2. Do złożonego wniosku można dołączyć inne dokumenty, które według organu prowadzącego mogą mieć wpływ na kwalifikację wniosku.
 3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

 1. Koszty kwalifikowane
 2. Wydatki dokonywane z dotacji budżetu państwa w ramach programu mogą być ponoszone od daty ogłoszenia – na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku wykazu szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego
  w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły – do 31 grudnia 2018 r. Wydatki poniesione (decyduje data zapłaty za faktury/rachunki) przed lub po tym terminie nie będą rozliczane.
 3. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami (rachunkami).

 

 1. Ocena złożonych wniosków
 2. Ocenie nie będą podlegać wnioski złożone po terminie lub niekompletne, czyli niezawierające danych, o których mowa w § 9 ust 2 (oraz w przypadku wniosków dyrektorów szkół danych, o których mowa § 8 ust 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
 3. Ocena jest dokonywana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
 4. Zespół powołany przez Wojewodę dokona kwalifikacji wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając zapisy § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
 5. W przypadku gdy łączna kwota wsparcia finansowego złożonych wniosków jest wyższa od kwoty środków budżetu państwa, Zespół powołany przez Wojewodę będzie kwalifikował do objęcia wsparciem szkoły w drodze losowania, mając na uwadze zapewnienie wszystkim szkołom równych szans do objęcia wsparciem.
 6. Zespół powołany przez Wojewodę kwalifikuje szkoły do objęcia wsparciem finansowym do dnia 15 maja 2018 r.
 7. Wojewoda Podlaski na podstawie oceny dokonanej przez Zespół podejmie decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które otrzymują środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.
 8. Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 9. Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3 rozporządzenia, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30 czerwca 2018 r.

 

VII. Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie

 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, występuje do organu prowadzącego, z wnioskiem o udział w Programie do 15 kwietnia 2018 r.
 2. Organ prowadzący występuje do Wojewody Podlaskiego poprzez Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na rok 2018
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. (uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Białymstoku).

Wnioski można składać:

 • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9,
 • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

Wszelkich informacji związanych z realizacją Programu udziela Pan Krzysztof Sochoń starszy wizytator Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych, tel. 85  748 48 22, email: ksochon@kuratorium.bialystok.pl).

Do pobrania :

 1. Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl
 2. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
  i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl
 3. Zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie – Załącznik nr 1 do wniosku organu prowadzącego.