5 września 2018

Regulaminy określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 r. zmian w zakresie oceny pracy nauczycieli Podlaski Kurator Oświaty[1] ustalił:

 1. regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek i nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkoli, szkół i placówek, a także nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora przedszkoli, szkół i placówek przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 2. regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wskaźniki oceny odnoszą się do poziomu spełniania kryteriów oceny pracy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133), oraz uwzględniają specyfikę pracy w szkołach, w których dany organ sprawuje nadzór.

Zamieszczając wspomniane regulaminy na stronie internetowej www.kuratorium.bialystok.pl, pragniemy przypomnieć, że:

 1. Oceny pracy dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie jego obowiązków, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie jego obowiązki przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. W przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ.
 2. Oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 3. Ocenę pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli ustala się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy dyrektora, z zastosowaniem wskaźników oceny pracy określonych odpowiednio w powyższych regulaminach. W przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kryteria oceny pracy dyrektora obejmują także kryteria określone w § 4 ust. 1 pkt 1-4 albo w § 5 rozporządzenia (dotyczące nauczyciela mianowanego i dyplomowanego) w zależności od posiadanego przez dyrektora stopnia awansu zawodowego. W przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, kryteria oceny pracy dyrektora obejmują także kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia.
 4. Oceny cząstkowej dokonują:
  1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty – w zakresie kryteriów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 6, 7 i 10 oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia, tj. w zakresie:
   • sprawowania nadzoru pedagogicznego,
   • wdrażania działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły,
   • tworzenia warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym praw ucznia niepełnosprawnego, upowszechniania wiedzy o tych prawach, podejmowania działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenia warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego,
   • w przypadku realizowania przez dyrektora zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie kryteriów określonych w § 4 ust. 1 pkt 1-4 albo § 5 rozporządzenia, w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego,
   • w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie powołanych wyżej kryteriów określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 tego rozporządzenia;
  2. organ prowadzący szkołę – w zakresie kryteriów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 14 i 15 rozporządzenia, tj. w zakresie:
   • prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł,
   • prawidłowości wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy;
  3. organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty – w zakresie kryteriów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9 i 11-13 rozporządzenia, tj. w zakresie:
   • organizowania pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa,
   • planowania i organizowania pracy rady pedagogicznej, realizowania zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, o ile organy te działają, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę,
   • współdziałania z innymi organami szkoły oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy tymi organami,
   • prawidłowości prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły,
   • tworzenia warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
   • zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia potrzebie kształcenia specjalnego,
   • podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych,
   • wspierania nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym;
   • doskonalenia własnych kompetencji kierowniczych,
   • współpracy ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowania pozytywnego wizerunku szkoły.

[1] W porozumieniu z organami prowadzącymi przedszkola, szkoły i placówki, a także po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

Załączniki