29 stycznia 2021

Informacja o zużytych/zbędnych składnikach mienia ruchomego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) informuję, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku posiada zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania lub darowizny podmiotom wskazanym w § 38 i § 39 ww. rozporządzenia. W przypadku zainteresowania przejęciem składników należy złożyć:

  1. w przypadku nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia (druk wniosku stanowi załącznik nr 2),
  2. w przypadku dokonania darowizny pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w § 39 ust. 3  i 4 ww. rozporządzenia (druk wniosku stanowi załącznik nr 3).

Wnioski należy składać do dnia 8 lutego 2021 r. na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka

Załączniki