29 maja 2020

Informacje dotyczące zgłaszania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny.

Wnioski muszą dotyczyć kandydatów, którzy są uczniami publicznej lub niepublicznej szkoły (ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej) dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Z zapisu rozporządzenia wynika, że kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń, który w roku szkolnym 2019/2020 spełnił przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

  1. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
  2. wykazywał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W przypadku zespołu szkół każda szkoła dla młodzieży wchodząca w skład zespołu, a której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, ma prawo wytypowania swojego kandydata, o ile spełnia on co najmniej jeden z powyższych warunków.

Ważna zmiana:

Jej podstawą prawną jest art. 132a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2245 z późn. zm.). Dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów dwóm uczniom spełniającym warunki, określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz 1481 z późn zm.).

Zatem, w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane:

  • jednemu uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • jednemu uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku do uczniów technikum, czyli przypadku pięcioletniego technikum, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane:

  • jednemu uczniowi pięcioletniego technikum,
  • jednemu uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.

Szkoły, które nie prowadzą oddziałów dotychczasowych typów szkół zgłaszają tylko jednego kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Tryb wyłaniania kandydata do stypendium określa: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W celu zgłoszenia kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów należy złożyć:

  • wniosek o przyznanie stypendium (Załącznik nr 1), który powinien być wypełniony pismem komputerowym. Uwaga, w tym roku szkolnym dokonano modyfikacji wniosku!
  • podpisane oświadczenie (oryginał – nie kopia ani skan) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata (Załącznik nr 3).

Szkoły, które nie wytypowały kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów przesyłają do Podlaskiego Kuratora Oświaty informację zawierającą uzasadnienie przyczyn braku kandydata (Załącznik nr 2). Dotyczy to także przypadków kiedy, szkoła prowadząca klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (lub analogicznie dotychczasowego czteroletniego technikum) wytypowała tylko jednego kandydata.

Dokumentację prosimy przesłać w terminie do 10 lipca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) tradycyjną pocztą na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

z dopiskiem na kopercie: „Stypendium PRM”

lub dostarczyć osobiście do kancelarii ogólnej (pokój 104).

 

Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą koordynującą ww. zadanie jest Krzysztof Henryk Ostrowski – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

e-mail: kostrowski@kuratorium.bialystok.pl

tel. 85 748 48 18

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów
Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów
Data: 2020-05-29, rozmiar: 36 KB
Załącznik nr 2 - Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata do stypendium
Załącznik nr 2 - Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata do stypendium
Data: 2020-05-29, rozmiar: 29 KB
Załącznik nr 3 - Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 - Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych
Data: 2020-05-29, rozmiar: 27 KB