13 kwietnia 2018

Konkurs na program realizacji praktycznej nauki zawodu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, w ramach konkursu dotyczącego przygotowania rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu.

Podstawowym celem konkursu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla określonych branż, opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziem ich weryfikacji oraz pilotaż wypracowanych rozwiązań.

Jedno z założeń przedmiotowego konkursu wymaga, aby realizatorzy projektów nawiązali współpracę z centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz centrum kształcenia praktycznego. Współpraca ta ma dotyczyć wszystkich zawodów z branży, której dotyczy dany projekt.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być: przedsiębiorcy lub pracodawcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych właściwe dla branż.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/przygotowanie-rozwiazan-w-zakresie-angazowania-pracodawcow-w-organizacje-praktycznej-nauki-zawodu-pnz-ii/

W razie pytań można się kontaktować drogą mailową na dres: konkurs.pnz@men.gov.pl

lub bezpośrednio z opiekunem konkursu, Panem Pawłem Padzikiem

pod numerem tel.: 22 34 74 619.