7 stycznia 2021

Rządowy program na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” – rozliczenie dotacji w roku 2020

Rozliczenie finansowe Rządowego programu “Aktywna tablica” w 2020 r.

Podlaski Kurator Oświaty przypomina o konieczności dokonania szczegółowego rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2020 roku w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie finansowe w roku 2020 w ramach ww. Programu zobowiązany jest rozliczyć dotację w terminie do 15 stycznia 2021 roku.

Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie opisanych faktur wraz z dowodem ich opłacenia oraz potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Załączniki