28 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2416)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.