14 maja 2019

Informacja z wizji lokalnej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu elewacji ściany zewnętrznej budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od podwórka) i dociepleniu od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku (od podwórka) oraz dostosowaniu pomieszczeń w piwnicy budynku na potrzeby archiwum.

Zgodnie z postanowieniami rozdziału III ust. 7 SIWZ w dniu 13 maja 2019 r. o godzinie 10:00 odbyła się wizja lokalna w postępowaniu na wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od podwórka) i docieplenia od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku (od podwórka) oraz dostosowanie pomieszczeń w piwnicy budynku na potrzeby archiwum. W toku wizji nie zadano żadnych pytań.