25 marca 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej latem 2019 r. – powierzenie

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2019 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm.).

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wyniesie 306 000 zł.
 2. Termin realizacji zadania: od 23 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku. Czas trwania letniego wypoczynku – 12 dni (w ofercie należy wskazać termin trwania letniego wypoczynku).
 3. Zadanie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.
 4. Na każdą formę wypoczynku należy złożyć oddzielną ofertę zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).
 5. Oferty można składać osobiście (w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Białymstoku – pokój 204) lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia  2019 rdo godziny 15.30. Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs ofert – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – powierzenie.
 6. Termin dokonania wyboru ofert – do dnia 24 kwietnia 2019 r.
 7. Oferty niezgodne ze wzorem oraz Ogłoszeniem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 9. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, które spełniają łącznie następujące wymagania:
  1. wymienione są w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),
  2. mają statutowo określone kompetencje w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (należy udokumentować),
  3. posiadają warunki do realizacji zadania,
  4. wykazują się terminowością i rzetelnością rozliczeń z ostatnich dwóch lat (w przypadku korzystania ze środków publicznych zapisanych w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku).
 10. Formy wypoczynku (poszczególne zadania, na które należy składać oferty):
  1. kolonie dla 100 uczniów szkoły podstawowej, mających trudną sytuację rodzinną, zamieszkałych na terenach wiejskich– w kwocie 102 000 zł,
  2. kolonie dla 100 uczniów szkoły podstawowej mających trudną sytuację rodzinną, zamieszkałych na terenach wiejskich – w kwocie 102 000 zł,
  3. kolonie dla 100 uczniów szkoły podstawowej, mających trudną sytuację rodzinną, zamieszkałych w miastach – w kwocie 102 000 zł.
 11. Naboru uczestników wypoczynku dokona Kuratorium Oświaty w Białymstoku w porozumieniu z jednostkami samorządów terytorialnych, ośrodkami pomocy społecznej oraz dyrektorami szkół.
 12. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na: wyżywienie, zakwaterowanie, dowóz, ubezpieczenie uczestników, realizację programu, wynagrodzenie kadry, zakup środków dla dzieci (np. odzież, obuwie, środki do higieny osobistej).
 13. Oferenci w programie kolonii powinni uwzględnić priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok 2019 (wynikające z pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. DWKI-WWR.416.24.2019.MJ), tj. formy wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży, które:
  1. uwzględniają działania, w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, związane  z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  2. promują pobyt w miejscach związanych ze znanymi postaciami kultury i historii naszego kraju,
  3. wzmacniają postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu,
  4. integrują społecznie dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
 14. Powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty komisja rozpatrzy oferty i wybierze oferty do realizacji zadania, uwzględniając następujące zasady i kryteria:
  1. atrakcyjność miejsca pobytu uczniów,
  2. możliwość realizacji zadania,
  3. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  4. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których, organizator będzie realizował zadanie, w tym zgodność programu wypoczynku z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej,
  5. planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
  6. planowany wkład podmiotowy, rzeczowy lub osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy,
  7. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku realizowania takich zadań przez organizację pozarządową w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 15. Podlaski Kurator Oświaty zleci zadanie podmiotom, których oferty spełniają powyższe kryteria i uzyskały największą liczbę punktów.
 16. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone do dnia 30 kwietnia 2019, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a także na stronie internetowej Kuratorium: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce Załatwianie spraw/Wypoczynek.
 17. Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja na powierzenie, będą zobowiązane do zawarcia z Podlaskim Kuratorem Oświaty umowy na realizację zadania zleconego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
 18. Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r., poz. 1457, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
 19. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, organizator wypoczynku zobowiązany będzie dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Białymstoku potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku, jednak nie później niż do momentu podpisania umowy.
 20. Po wykonaniu zadania władze statutowe organizacji zobowiązane są do przedstawienia, w terminie 30 dni od zakończenia zadania, sprawozdania merytorycznego i finansowego.
 21. W przypadku niewykorzystania w pełni środków finansowych, rezygnacji lub niepełnej realizacji zleconego zadania, władze organizacji niezwłocznie zwracają pozostałą kwotę na rachunek bankowy kuratorium.
 22. W roku 2018 realizowano zadanie publiczne w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z terenu województwa podlaskiego w kwocie 304 000 zł.
 23. Do kontaktów z oferentami upoważnia się inspektor Magdalenę Kozłowską, tel. 85 748 48 38.

Załączniki