14 marca 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2017 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.) na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2017 letniego wypoczynku dla dziecii młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wyniesie 304 000 zł.
 2. Termin realizacji zadania: w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku.Czas trwania turnusu – 14 dni (należy wskazać termin trwania turnusu).
 3. Zadanie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.
 4. Na każdą formę wypoczynku należy złożyć oddzielną ofertę zgodnie z wzorem określonym
  w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 5. Oferty można składać osobiście (sekretariat Kuratorium Oświaty w Białymstoku – pokój 204) lub przesłać na adres:
  Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2017 r., do godziny 15.30.
  Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
  Na kopercie proszę umieścić dopisek: Konkurs ofert – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – powierzenie.
 6. Termin dokonania wyboru ofert – do dnia 7 kwietnia 2017 r.
 7. Oferty niezgodne z wzorem oraz Ogłoszeniem, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 9. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, które spełniają łącznie następujące wymagania:
  1. wymienione są w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.),
  2. mają statutowo określone kompetencje w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (należy udokumentować),
  3. posiadają warunki do realizacji zadania,
  4. wykazują się terminowością i rzetelnością rozliczeń z ostatnich dwóch lat (w przypadku korzystania ze środków publicznych zapisanych w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku).
 10. Formy wypoczynku (poszczególne zadania, na które należy składać oferty):
  1. kolonie dla 80 uczniów szkoły podstawowej zamieszkałych na terenach wiejskich – w kwocie 76 000 zł,
  2. kolonie dla 80 uczniów gimnazjum, zamieszkałych na terenach wiejskich – w kwocie 76 000 zł,
  3. kolonie dla 80 uczniów szkoły podstawowej mających trudną sytuację rodzinną, zamieszkałych w miastach – w kwocie 76 000 zł,
  4. kolonie dla 80 uczniów gimnazjum mających trudną sytuację rodzinną, zamieszkałych w miastach – w kwocie 76 000 zł.
 11. Naboru uczestników wypoczynku dokona Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  w porozumieniu z jednostkami samorządów terytorialnych, ośrodkami pomocy społecznej oraz dyrektorami szkół.
 12. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na: wyżywienie, zakwaterowanie, dowóz, ubezpieczenie uczestników, realizację programu, zakup wyposażenia dla dzieci (odzież, obuwie, środki do higieny osobistej), wynagrodzenie kadry.
 13. Oferenci w programie kolonii powinni uwzględnić priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok 2017, tj. formy wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży, które:
  1. uwzględniają zainteresowania tematyką historyczną i patriotyczną, z możliwością pobytu w miejscach historycznych w regionie wypoczynku,
  2. promują wychowanie do wartości społecznych i kulturowych, w tym działania
   z zakresu wolontariatu, które zainspirują uczestników do kierowania się tymi wartościami
   w codziennym życiu i pracy,
  3. integrują społecznie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.
 14. Wyboru ofert zgodnie z niniejszym ogłoszeniem dokona powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty komisja uwzględniając następujące zasady i kryteria:
  1. atrakcyjność miejsca pobytu dziecka,
  2. atrakcyjność i nowatorstwo programu edukacyjno – wychowawczego,
  3. trafność wyboru zajęć dla młodych odbiorców w stosunku do celów zadania oraz zakładanych rezultatów,
  4. kwalifikacje kadry pedagogicznej,
  5. kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  6. możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
  7. planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,
  8. planowany wkład podmiotowy, rzeczowy lub osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy,
  9. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku realizowania takich zadań przez organizację pozarządową w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 15. Podlaski Kurator Oświaty zleci zadania państwowe podmiotom, których oferty
  w najwyższym stopniu spełniają powyższe kryteria i uzyskają najwyższą liczbę punktów.
 16. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone do dnia 12 kwietnia 2017 r.,
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kuratorium Oświaty
  w Białymstoku, a także na stronie internetowej Kuratorium: www.kuratorium.bialystok.pl
  w zakładce Wypoczynek.
 17. Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia
  z Podlaskim Kuratorem Oświaty umowy na realizację zadania zleconego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
 18. Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
 19. Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany będzie dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu, jednak nie później niż do momentu podpisania umowy.
 20. Po wykonaniu zadania władze statutowe organizacji zobowiązane są do przedstawienia,
  w terminie 30 dni od zakończenia zadania, sprawozdania merytorycznego i finansowego.
 21. W przypadku niewykorzystania w pełni środków finansowych, rezygnacji lub niepełnej realizacji zleconego zadania, władze organizacji niezwłocznie zwracają pozostałą kwotę
  na rachunek bankowy kuratorium.
 22. W roku 2016 realizowano zadanie publiczne w zakresie organizacji wypoczynku
  dla dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z terenu województwa podlaskiego w kwocie 304 000 zł.
 23. Do kontaktów z oferentami upoważnia się inspektor Magdalenę Kozłowską tel. 85 748 48 10

 

Podlaski Kurator Oświaty
Jadwiga Mariola Szczypiń

Załączniki

Wzór oferty
Data: 2017-03-16, rozmiar: 87 KB