10 kwietnia 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2017 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu woj. podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.) na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2017 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wyniesie 132 000 zł.
 2. Termin realizacji zadania: w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku (należy wskazać termin trwania turnusu).
 3. Na każdą formę wypoczynku należy złożyć oddzielną ofertę zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 4. Oferty można składać osobiście (sekretariat Kuratorium Oświaty w Białymstoku – pokój 204) lub przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok,

w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja  2017 r., do godziny 15.30.

Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Na kopercie proszę umieścić dopisek: Konkurs ofert – organizacja wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej – wspieranie.

 1. Termin dokonania wyboru ofert – do dnia 12 maja 2017 r.
 2. Oferty niezgodne z wzorem oraz Ogłoszeniem oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Przyznana kwota może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu, harmonogramu, opisu poszczególnych działań realizacji zadania przedkładanych łącznie z umową, przy czym nie może ulec zmianie zakładany standard i charakter zadania.
 4. Podlaski Kurator Oświaty zastrzega możliwość odmowy podmiotowi wyłonionemu w wyniku niniejszego postępowania konkursowego przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres rzeczowy i osobowy realizowanego zadania przedstawiony w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania znacząco odbiega od opisanego w złożonej ofercie konkursowej.
 5. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, które spełniają łącznie następujące wymagania:
  1.  wymienione są w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.),
  2. mają statutowo określone kompetencje w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
  3. posiadają warunki do realizacji zadania,
  4. posiadają min. 80 % środków: finansowych własnych, finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego
  5. korzystają wyłącznie z jednej dotacji z budżetu państwa,
  6. wykazują się terminowością i rzetelnością rozliczeń z ostatnich dwóch lat (w przypadku korzystania ze środków publicznych zapisanych w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku),
  7. organizują wypoczynek dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.
 1. Każdy wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do oferty poniższe załączniki:
  1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu /podmiotów składających ofertę wspólną/ niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
  3. kopia aktualnego statutu.
 2. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na: wyżywienie, zakwaterowanie, dowóz, ubezpieczenie uczestników, realizację programu, zakup wyposażenia dla dzieci (należy je wyszczególnić w kalkulacji kosztów realizacji zadania).
 3. Priorytetem w roku 2017 jest wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży:
  1. uwzględniający zainteresowania tematyką historyczną i patriotyczną, z możliwością pobytu w miejscach historycznych w regionie wypoczynku,
  2. promujący wychowanie do wartości społecznych i kulturowych, w tym działania
   z zakresu wolontariatu, które zainspirują uczestników do kierowania się tymi wartościami
   w codziennym życiu i pracy,
  3. integrujący społecznie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.
 4. Wyboru ofert zgodnie z niniejszym ogłoszeniem dokona powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty komisja uwzględniając następujące zasady i kryteria:
  1. atrakcyjność miejsca pobytu dziecka,
  2. atrakcyjność i nowatorstwo programu edukacyjno – wychowawczego,
  3. trafność wyboru zajęć dla młodych odbiorców w stosunku do celów zadania oraz          zakładanych rezultatów,
  4. kwalifikacje kadry pedagogicznej,
  5. kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  6. możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
  7. planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,
  8. planowany wkład podmiotowy, rzeczowy lub osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy,
  9. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku realizowania takich zadań przez organizację pozarządową w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  10. formy wypoczynku nawiązujące do priorytetów zawartych w punkcie 13.
 5. Podlaski Kurator Oświaty dofinansuje zadania podmiotom, których oferty w najwyższym stopniu spełniają powyższe kryteria i uzyskają najwyższą liczbę punktów.
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone do dnia 16 maja 2017 r., w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a także na stronie internetowej Kuratorium: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce Wypoczynek.
 7. Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia z Podlaskim Kuratorem Oświaty umowy na realizację zadania zleconego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
 8. Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).
 9. Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany będzie dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu, jednak nie później niż do momentu podpisania umowy.
 10. Po wykonaniu zadania władze statutowe organizacji zobowiązane są do przedstawienia, w terminie 30 dni od zakończenia zadania, sprawozdania merytorycznego i finansowego.
 11. W przypadku niewykorzystania w pełni środków finansowych, rezygnacji lub niepełnej realizacji zleconego zadania, władze organizacji niezwłocznie zwracają pozostałą kwotę na rachunek bankowy kuratorium.
 12. W roku 2016 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano środki finansowe w kwocie 132 000 zł.
 13. Do kontaktów z oferentami upoważnia się Magdalenę Kozłowską – inspektora w Wydziale Rozwoju Edukacji, tel. 85 748 48 10.

Załączniki

Wzór oferty
Data: 2017-04-11, rozmiar: 87 KB