19 września 2019

Uprawnienia laureatów

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
dla uczniów szkół podstawowych

Oceny klasyfikacyjne

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

Jeżeli tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

(Art. 44j ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

 Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.

(Art. 44zx ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

Wojewódzki
Konkurs

Uprawnienia laureatów na egzaminie

w latach 2020-2021

od 2022 r.

Biologiczny brak uprawnień do zwolnienia zwolnienie z egzaminu z biologii jako przedmiotu wybranego
Chemiczny brak uprawnień do zwolnienia zwolnienie z egzaminu z chemii jako przedmiotu wybranego
Fizyczny brak uprawnień do zwolnienia zwolnienie z egzaminu z fizyki jako przedmiotu wybranego
Geograficzny brak uprawnień do zwolnienia zwolnienie z egzaminu z geografii jako przedmiotu wybranego
Historyczny brak uprawnień do zwolnienia zwolnienie z egzaminu z historii jako przedmiotu wybranego
Informatyczny brak uprawnień do zwolnienia brak uprawnień do zwolnienia
Języka Angielskiego zwolnienie z egzaminu z języka angielskiego, jeżeli laureat uczy się języka angielskiego jako obowiązkowego zwolnienie z egzaminu z języka angielskiego, jeżeli laureat uczy się języka angielskiego jako obowiązkowego
Języka Białoruskiego brak uprawnień do zwolnienia brak uprawnień do zwolnienia
Języka Francuskiego zwolnienie z egzaminu z języka francuskiego, jeżeli laureat uczy się języka francuskiego jako obowiązkowego zwolnienie z egzaminu z języka francuskiego, jeżeli laureat uczy się języka francuskiego jako obowiązkowego
Języka Niemieckiego zwolnienie z egzaminu z języka niemieckiego, jeżeli laureat uczy się języka niemieckiego jako obowiązkowego zwolnienie z egzaminu z języka niemieckiego, jeżeli laureat uczy się języka niemieckiego jako obowiązkowego
Języka Polskiego zwolnienie z egzaminu z języka polskiego zwolnienie z egzaminu z języka polskiego
Języka Rosyjskiego zwolnienie z egzaminu z języka rosyjskiego, jeżeli laureat uczy się języka rosyjskiego jako obowiązkowego zwolnienie z egzaminu z języka rosyjskiego, jeżeli laureat uczy się języka rosyjskiego jako obowiązkowego
Matematyczny zwolnienie z egzaminu z matematyki zwolnienie z egzaminu z matematyki
Plastyczny brak uprawnień do zwolnienia brak uprawnień do zwolnienia

 Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych

Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły.

(Art. 132 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych,
którzy uzyskali tytuł w roku szkolnym 2016/2017

Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

(Art. 299 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.)

Wojewódzki Konkurs

Uprawnienia laureatów na egzaminie ósmoklasisty

Historyczny brak uprawnień do zwolnienia
Informatyczny brak uprawnień do zwolnienia
Języka Angielskiego zwolnienie z egzaminu z języka angielskiego, jeżeli laureat uczy się języka angielskiego jako obowiązkowego
Języka Białoruskiego brak uprawnień do zwolnienia
Języka Niemieckiego zwolnienie z egzaminu z języka niemieckiego, jeżeli laureat uczy się języka niemieckiego jako obowiązkowego
Języka Polskiego zwolnienie z egzaminu z języka polskiego
Języka Rosyjskiego zwolnienie z egzaminu z języka rosyjskiego, jeżeli laureat uczy się języka rosyjskiego jako obowiązkowego
Przyrodniczy brak uprawnień do zwolnienia
Matematyczny zwolnienie z egzaminu z matematyki
Plastyczny brak uprawnień do zwolnienia

Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej na takich samych zasadach jak laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych, którzy uzyskali tytuł w późniejszych latach.

(Art. 298 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.)