31 stycznia 2020

Prośba do dyrektorów szkół

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół

Z uwagi na konieczność zwiększenia działań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań.

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży uwzględnia powstanie, docelowo w każdym powiecie, ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Ośrodki te będą stanowić I poziom wsparcia dla osób doświadczających najczęstszych zaburzeń psychicznych, w przypadku których najczęściej nie jest konieczna pogłębiona diagnoza lekarska i farmakoterapia. Zgodnie z założeniami ośrodki te będą pełnić kluczową funkcję w zmniejszeniu liczby pacjentów korzystających z konsultacji psychiatrycznych i hospitalizacji.

Gwarancją skuteczności działań podejmowanych na I poziomie wsparcia jest współpraca ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej ze środowiskiem szkolnym.

Dlatego Ministerstwo Zdrowia od ośrodków I stopnia będzie wymagać nawiązania formalnej, na podstawie umowy, współpracy z jednostkami systemu oświaty działającymi na terenie objętym wsparciem. Zawarta umowa umożliwi m.in. wymianę informacji o uczniach/pacjentach oraz prowadzenie obserwacji i zajęć edukacyjnych w szkołach. Wsparcie dzieciom i młodzieży będzie udzielane we współpracy z ich rodzicami.