30 kwietnia 2019

Informacja dla organizatorów wypoczynku

Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty.

Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej http://wypoczynek.men.gov.pl.

Podpisany wydruk wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście.

Możliwe jest również uwierzytelnienie formularza elektronicznego (podpis elektroniczny) przy użyciu mechanizmów określonych  w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700) – wówczas wysłanie wersji papierowej nie jest wymagane.

Zgłoszenia dokonuje się:

najpóźniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,

najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadku półkolonii oraz wypoczynku za granicą,

najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi.

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionych terminów wydawane będą decyzje administracyjne o odmowie umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Organizator wypoczynku zawiadamia niezwłocznie kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

W zależności od rodzaju wypoczynku, do odpowiedniego formularza zgłoszenia wypoczynku należy dołączyć załączniki:

 1. w obiekcie hotelarskim (hotel, pensjonat, schronisko całoroczne) – kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 2. w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku – kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz szkic pomieszczeń obiektu z określeniem ich funkcji,
 3. w obiekcie bez stałej infrastruktury komunalnej (pole namiotowe) – kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego
  na wypoczynek.

Opinia straży pożarnej wymagana jest również w przypadku półkolonii.

Jeśli wypoczynek odbywa się w szkole lub placówce oświatowej załączniki nie są wymagane.

Opinia straży pożarnej ważna jest przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie.

Organizator wypoczynku musi zapewnić uczestnikom opiekę medyczną, np. ustalić dane teleadresowe oraz zakres świadczeń lokalnego ośrodka zdrowia lub zawrzeć umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.

Zgłoszeniu do bazy wypoczynku nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwający do 3 dni. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, przekazując tym organom kartę wypoczynku.

Kierownikiem wypoczynku może być:

 • osoba zajmująca kierownicze stanowisko w szkole lub placówce, np. aktualny dyrektor szkoły lub placówki, wicedyrektor, kierownik internatu oraz czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcmistrza,
 • nauczyciel oraz inna osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno–wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat – jeśli ma ukończony kurs dla kierownika wypoczynku.

Wychowawcą wypoczynku może być:

 • nauczyciel,
 • osoba pracująca w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo–wychowawczych, posiadająca wykształcenie na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika,
 • osoba, która ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Nie można łączyć funkcji kierownika i wychowawcy.

Warto zapoznać się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej  http://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Organizatorzy, oraz odwiedzać stronę internetową Kuratorium Oświaty w Białymstoku https://www.kuratorium.bialystok.pl/category/sport-i-wypoczynek/wypoczynek-aktualnosci, na której umieszczane są bieżące komunikaty.

Informacji na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży udzielają Magdalena Kozłowska oraz Małgorzata Borkowska – inspektorzy w Wydziale Kadr i Organizacji,
tel. 85 748 48 38.