5 stycznia 2017

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

1. Nowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) – weszła w życie od 1 kwietnia 2016 r. ,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) – weszło w życie od 6 kwietnia 2016 r.

W rozporządzeniu określono:

 • termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia,
 • liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
 • termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty,
 • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika,
 • wzór karty kwalifikacyjnej,
 • program kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku, w tym formy i wymiar zajęć,
 • wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku,
 • dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć
  w ramach kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.

2. Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty.
Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej http://wypoczynek.men.gov.pl
Podpisany wydruk wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście.
Możliwe jest również uwierzytelnienie formularza elektronicznego (podpis elektroniczny) przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) – wówczas wysłanie wersji papierowej nie jest wymagane.

3. Zgłoszenia dokonuje się:
najpóźniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadku półkolonii oraz wypoczynku za granicą,
najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi.

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionych terminów wydawane będą decyzje administracyjne o odmowie umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Organizator wypoczynku zawiadamia niezwłocznie kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

Zgłoszeniu do bazy wypoczynku nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwający do 3 dni. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, przekazując tym organom kartę wypoczynku.

4. W zależności od rodzaju wypoczynku, do odpowiedniego formularza zgłoszenia wypoczynku należy dołączyć załączniki:

 1. w obiekcie hotelarskim (hotel, pensjonat, schronisko całoroczne) – kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 2. w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku – kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz szkic pomieszczeń obiektu z określeniem ich funkcji,
 3. w obiekcie bez stałej infrastruktury komunalnej (pole namiotowe) – kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek.

Opinia straży pożarnej wymagana jest również w przypadku półkolonii.

    Jeśli wypoczynek odbywa się w szkole lub placówce załączniki nie są wymagane.

Opinia straży pożarnej ważna jest przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie

5. Organizator wypoczynku musi zapewnić uczestnikom opiekę medyczną, np. ustalić dane teleadresowe oraz zakres świadczeń lokalnego ośrodka zdrowia lub zawrzeć umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.

6. Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Organizatorzy , oraz odwiedzania strony internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, na której umieszczane są bieżące komunikaty.

7. Informacji na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży udziela Magdalena Kozłowska – inspektor w Wydziale Rozwoju Edukacji, tel. 85 748 48 38.