5 stycznia 2017

Komunikat dla organizatorów wypoczynku

Kuratorium Oświaty w Białymstoku przypomina o zmianie przepisów dotyczących organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązujące przepisy to:

  • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) – weszła w życie od 1 kwietnia 2016 r. ,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) – weszło w życie od 6 kwietnia 2016 r.

    Organizatorom zgłaszającym wypoczynek po terminie wskazanym w wyżej wymienionych przepisach, będzie wydawana decyzja administracyjna odmawiająca zarejestrowania. Wówczas wypoczynek taki nie może się odbyć.

Ponadto powstała nowa elektroniczna ogólnopolska baza wypoczynku działająca na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej http://wypoczynek.men.gov.pl  . Wszyscy organizatorzy, nawet ci, którzy zgłaszali wypoczynek w latach ubiegłych, muszą się w niej zarejestrować.

Kierownik wypoczynku ma obowiązek posiadania następujących dokumentów:
– zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku,
– wypełnione karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku,
– plan pracy oraz rozkład dnia podczas wypoczynku,
– program wypoczynku,
– zakres czynności wychowawców wypoczynku oraz innych pracowników (trenerów, instruktorów sportu, itp.),
– uzupełnione dzienniki zajęć poszczególnych grup wychowawczych,
– regulaminy opracowane odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki wypoczynku,
– dokumentacja medyczna – zeszyt/dziennik, w którym odnotowuje się każdą udzieloną pomoc medyczną, zabiegi oraz porady medyczne udzielone uczestnikom wypoczynku oraz sposób i dawkowanie leków,
– jadłospisy – w przypadki prowadzenia własnej stołówki,
– książka kontroli, – dokumentacja finansowej – w przypadku korzystania z dotacji finansowych.