8 kwietnia 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej latem 2019 r. – wspieranie

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2019 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm.).

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wyniesie 130 000zł.
 2. Termin realizacji zadania: od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku (w ofercie należy wskazać termin trwania letniego wypoczynku).
 3. Na każdą formę wypoczynku należy złożyć oddzielną ofertę zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).
 4. Oferty można składać osobiście (w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Białymstoku – pokój 204) lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia  2019 rdo godziny 15.30. Decyduje data wpływudo Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs ofert – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – wspieranie.
 5. Termin dokonania wyboru ofert – do dnia 8 maja 2019 r.
 6. Oferty niezgodne ze wzorem oraz ogłoszeniem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Przyznana kwota może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu, harmonogramu, opisu poszczególnych działań realizacji zadania przedkładanych łącznie z umową, przy czym nie może ulec zmianie zakładany standard i charakter zadania.
 8. Podlaski Kurator Oświaty zastrzega możliwość odmowy podmiotowi wyłonionemu w wyniku niniejszego postępowania konkursowego przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres rzeczowy i osobowy realizowanego zadania przedstawiony w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania znacząco odbiega od opisanego w złożonej ofercie konkursowej.
 9. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, które spełniają łącznie następujące wymagania:
  1. wymienione są w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),
  2. mają statutowo określone kompetencje w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
  3. posiadają warunki do realizacji zadania,
  4. posiadają min. 80 % środków: finansowych własnych, finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego,
  5. korzystają wyłącznie z jednej dotacji z budżetu państwa,
  6. wykazują się terminowością i rzetelnością rozliczeń z ostatnich dwóch lat (w przypadku korzystania ze środków publicznych zapisanych w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku),
  7. organizują wypoczynek dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.
 10. Każdy wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do oferty poniższe załączniki:
  1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu/podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
  3. kopia aktualnego statutu.
 11. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na: wyżywienie, zakwaterowanie, dowóz, ubezpieczenie uczestników oraz realizację programu.
 12. Priorytetem Ministra Edukacji Narodowej na rok 2019 jest wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży, który:
  1. uwzględnia działania, w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, związane
   z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  2. promuje pobyt w miejscach związanych ze znanymi postaciami kultury i historii naszego kraju,
  3. wzmacnia postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu,
  4. integruje społecznie dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
 13. Powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty komisja dokona wyboru ofert, uwzględniając następujące zasady i kryteria:
  1. atrakcyjność miejsca pobytu uczniów,
  2. możliwość realizacji zadania,
  3. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  4. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których, organizator będzie realizował zadanie, w tym zgodność programu wypoczynku z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej,
  5. planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
  6. planowany wkład podmiotowy, rzeczowy lub osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy,
  7. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku realizowania takich zadań przez organizację pozarządową w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 14. Podlaski Kurator Oświaty dofinansuje zadania podmiotom, których oferty w najwyższym stopniu spełniają powyższe kryteria i uzyskają największą liczbę punktów.
 15. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone do dnia 10 maja 2019, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a także na stronie internetowej Kuratorium: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce Załatwianie spraw/Wypoczynek.
 16. Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia z Podlaskim Kuratorem Oświaty umowy na realizację zadania zleconego w zakresie wypoczynku dzieci
  i młodzieży szkolnej.
 17. Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r., poz. 1457, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
 18. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, organizator wypoczynku zobowiązany będzie dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Białymstoku potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku, jednak nie później niż do momentu podpisania umowy.
 19. Po wykonaniu zadania władze statutowe organizacji zobowiązane są do przedstawienia, w terminie 30 dni od zakończenia zadania, sprawozdania merytorycznego i finansowego.
 20. W przypadku niewykorzystania w pełni środków finansowych, rezygnacji lub niepełnej realizacji zleconego zadania, władze organizacji niezwłocznie zwracają pozostałą kwotę na rachunek bankowy kuratorium.
 21. W roku 2018 realizowano zadanie publiczne w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z terenu województwa podlaskiego w kwocie 132 000 zł.
 22. Do kontaktów z oferentami upoważnia się inspektor Magdalenę Kozłowską, tel. 85 748 48 38.

Załączniki