25 maja 2020

Eksperyment pedagogiczny dotyczący Programu edukacyjnego „CYBER.MIL z klasą”

W uzupełnieniu informacji z dnia 30 grudnia 2019r. zamieszczonej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, uprzejmie informujmy, że Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) od roku szkolnego 2021/22 przystępuje w ramach projektu „Program CYBER.MIL z klasą”  do tworzenia  w ramach eksperymentu pedagogicznego  klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” w publicznych szkołach ponadpodstawowych (Licea, Technika).

Celem głównym Programu jest zbudowanie bazy naboru do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego. Powyższy eksperyment będzie realizowany  w latach 2021 -2024.

W związku z powyższym serdecznie zachęcamy organy prowadzące szkoły, Dyrektorów szkół do szczegółowego zapoznania się z ww. ofertą edukacyjną.

Istotnym wymogiem jest prowadzenie przez szkołę działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa zapisanej w statucie oraz posiadanie oddziału realizującego program z matematyki albo z matematyki i informatyki, albo z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym. Szkoła musi uzyskać zgodę Ministra  Edukacji Narodowej na  prowadzenie eksperymentu pedagogicznego. Ponadto organ prowadzący szkołę przedstawi pisemną zgodę na finansowanie co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Natomiast komisja powołana przez MON  zakwalifikuje szkołę do udziału w powyższym projekcie.

Zgłoszenia do udziału w Programie należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Programu.

Do kontaktu w powyższej sprawie ze strony MON  decyzją  Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku został wyznaczony:  ppor. Łukasz Czubaty – tel. 261-398-485.

Więcej: Zarządzenie Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.04.2020 r. w sprawie wdrożenia „Programu CYBER.MIL z klasą” wraz z załącznikami.