16 kwietnia 2019

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2019/2020

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • inne osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego
 • osoby fizyczne

na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne przedszkola, publiczne szkoły i publiczne placówki, Dyrektorzy publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek województwa podlaskiego

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) do kompetencji kuratora oświaty należy opiniowanie przedstawianych przez organy prowadzące szkoły i placówki arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ich zgodności z przepisami – przed zatwierdzeniem tych arkuszy.

Miejsce przekazania arkuszy organizacji publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki

Organ prowadzący przekazuje arkusz organizacji publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki bezpośrednio do siedziby odpowiednio: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Łomży i Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Suwałkach, wg podanych w tabeli adresów:

 

Lp. Miasta/powiaty

 

Adresy siedzib

kuratorium oświaty/delegatur

1.

 

Miasto Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Rynek Kościuszki 9

15-950 Białystok

2. Miasto Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Delegatura w Łomży

ul. Nowa 2

18-400 Łomża

3. Miasto Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Delegatura w Suwałkach

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73

16-400 Suwałki

Publiczne przedszkola i szkoły

 1. Organ prowadzący przedszkole lub szkołę przekazuje, nie później niż do 6 maja 2019 r., trzy egzemplarze arkusza organizacji tego przedszkola lub tej szkoły, zaopiniowanego przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),
  oraz:

  1. ramowy plan nauczania, w którym określono tygodniowy (semestralny) wymiar godzin poszczególnych zajęć z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych klas (semestrów) i oddziałów1,
  2. szkolny plan nauczania, w którym określono tygodniowy (semestralny) wymiar godzin poszczególnych zajęć dla każdej klasy (semestru) na danym etapie edukacyjnym2,
  3. wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć edukacyjnych3 oraz przygotowaniu pedagogicznym4,
  4. numery orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne uczniom poszczególnych oddziałów, wraz z określeniem rodzaju niepełnosprawności, która stanowiła podstawę ich wydania.
 2. Zaopiniowane i podpisane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dwa egzemplarze arkusza organizacji publicznego przedszkola i publicznej szkoły przekazuje się do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, nie później niż do 20 maja 2019 r. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji kuratorium.
 3. Zakres opinii dotyczy:
  1. liczby dzieci lub uczniów w poszczególnych oddziałach,
  2. ramowych planów nauczania1, szkolnych planów nauczania2, uwzględniających specyfikę poszczególnych klas i oddziałów,
  3. podziału uczniów na grupy,
  4. zgodności przydziału zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami,
  5. organizacji kształcenia zawodowego5.
 4. Zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji (tzw. aneksy), dokonane do 30 września 2019 r., opiniuje się według powyższej procedury, z uwzględnieniem terminów wskazanych w § 17 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).

 

Placówki oświatowe

Publiczne placówki kształcenia ustawicznego i publiczne centra kształcenia zawodowego

Podstawą prawną opracowania arkusza organizacji przez dyrektorów tych placówek jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. poz. 320).

 1. Organ prowadzący placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego przekazuje, nie później niż do 6 maja 2019 r., trzy egzemplarze arkusza organizacji tej placówki lub tego centrum
  oraz:

  1. ramowy plan nauczania, opracowany wg zasad określonych dla szkół, uwzględniający specyfikę placówki lub centrum,
  2. szkolny plan nauczania, opracowany wg zasad określonych dla szkół,
  3. wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć edukacyjnych3 oraz przygotowaniu pedagogicznym4.
 2. Zaopiniowane i podpisane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dwa egzemplarze arkusza organizacji publicznej placówki kształcenia ustawicznego lub publicznego centrum kształcenia zawodowego przekazuje się do organu prowadzącego nie później niż do 20 maja 2019 r. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 3. Zakres opinii dotyczy:
  1. ramowych planów nauczania1, szkolnych planów nauczania2, uwzględniających specyfikę placówki lub centrum,
  2. podziału uczniów (słuchaczy) na grupy,
  3. zgodności przydziału zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami,
  4. organizacji kształcenia zawodowego5.

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 1. Organ prowadzący publiczną poradnię przekazuje, nie później niż do 6 maja 2019 r., trzy egzemplarze arkusza organizacji tej poradni, zawierającego wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć3 oraz przygotowaniu pedagogicznym4.
 2. Zaopiniowane i podpisane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dwa egzemplarze arkusza organizacji publicznej poradni przekazuje się do organu prowadzącego nie później niż do 20 maja 2019 r. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 3. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

Publiczne biblioteki pedagogiczne

 1. Organ prowadzący publiczną bibliotekę pedagogiczną przekazuje, nie później niż do 6 maja 2019 r., trzy egzemplarze arkusza organizacji tej biblioteki wraz z informacją o stopniu awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, ich kwalifikacjach3 oraz przygotowaniu pedagogicznym4.
 2. Zaopiniowane i podpisane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dwa egzemplarze arkusza organizacji przekazuje się do organu prowadzącego nie później niż do 20 maja 2019 r. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 3. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

Pozostałe publiczne placówki

Podstawą prawną opracowania arkusza organizacji przez dyrektorów tych placówek jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. nr 52, poz. 466 ).

 1. Organ prowadzący publiczną placówkę przekazuje, nie później niż do 6 maja 2019 r., trzy egzemplarze arkusza organizacji tej placówki wraz z informacją o stopniu awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, ich kwalifikacjach3 i przygotowaniu pedagogicznym4.
 2. Zaopiniowane i podpisane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dwa egzemplarze arkusza organizacji przekazuje się do organu prowadzącego nie później niż do 20 maja 2019 r. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 3. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

 

 

1 Podstawą przygotowania ramowych planów nauczania, uwzględniających specyfikę danej szkoły, są:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703) – w przypadku klasy I branżowej szkoły I stopnia – oddziałów dla uczniów będących absolwentami oddziałów dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczną naukę 1 września 2019 r., klas II i III branżowej szkoły I stopnia – oddziałów dla uczniów będących absolwentami oddziałów dotychczasowego gimnazjum, semestrów II-V szkoły policealnej albo
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639) – w przypadku szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, klasy I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub 1 lutego 2020 r., szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, semestrów I szkoły policealnej.

2 Szkolne plany nauczania dotyczą klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego (trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych) i klas czteroletniego technikum – plany są opracowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.).

3 Nazwa dokumentu, poziom wykształcenia, nazwa uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli, kierunek i specjalność, rok ukończenia danych studiów, nazwa kursu kwalifikacyjnego, rok jego ukończenia, nazwa placówki, która wydała świadectwo/zaświadczenie, inne kwalifikacje (zgodnie z załącznikiem).

4 Nazwa dokumentu, nazwa uczelni (specjalność pedagogiczna), nazwa kursu pedagogicznego (zgodnie
z załącznikiem).

5 W przypadku klasy I branżowej szkoły I stopnia (która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.), semestru I szkoły policealnej, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum, klasy I pięcioletniego technikum ramowe plany nauczania należy opracować odrębnie dla każdego zawodu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316). W przypadku pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia, klas II i III czteroletniego technikum oraz pozostałych semestrów szkoły policealnej ramowe plany nauczania należy opracować odrębnie dla każdego zawodu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.). W przypadku klasy IV czteroletniego technikum szkolne plany nauczania należy opracować odrębnie dla każdego zawodu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2094).

Załączniki

Załącznik do informacji
Data: 2019-04-16, rozmiar: 40 KB