29 listopada 2019

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2020 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Informuję, że w dniu 26 listopada br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Do tej pory z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” mogły korzystać szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jednak w wyniku reformy edukacji z systemu kształcenia zniknęły gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (te zostały przekształcone w ponadpodstawowe), co wymagało skorygowania programu. Po zmianach wsparcie finansowe na zakup książek może być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły: szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne.

Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020. Na zakup książek (nowości wydawniczych, w tym także lektur szkolnych) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z budżetu państwa zarezerwowana została kwota 30 mln zł.

Do składania wniosków zachęcam szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały z wsparcia w ramach programu, w tym szkoły przekształcone w wyniku reformy (np. szkoły podstawowe i licea powstałe z wygaszanych gimnazjów).

Dyrektorzy zainteresowanych szkół składają do organu prowadzącego szkołę wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. w terminie do 6 grudnia 2019 r.

Organy prowadzące, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków dyrektorów szkół, przygotowują wniosek skierowany do Wojewody Podlaskiego, który składają w Kuratorium Oświaty w Białymstoku (Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok) w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2019 r.

Więcej informacji o programie oraz formularze wniosków są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-narodowy-program-czytelnictwa

Wnioski organów prowadzących są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok. Lista szkół, którym zostanie przyznane dofinansowanie zostanie zamieszczana na stronie kuratorium.

Zadanie koordynuje pani Ewa Piotrowska-Lipska – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego, tel. (85) 748 48 43 lub 15.