5 listopada 2018

Nabór wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie w 2019 roku wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo Marszałek, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące szkoły niepubliczne dla dzieci i młodzieży w województwie podlaskim

W związku z prowadzonym naborem wniosków o udzielenie w 2019 roku wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych – składanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – informuję, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku uruchomiło platformę wspomagającą proces naboru wniosków. Platforma dostępna jest na stronie: czytelnictwo.kuratorium.bialystok.pl

Uprzejmie proszę organy wnioskujące o wsparcie dla szkół o wprowadzenie danych na powyższą platformę do dnia 20 listopada 2018 r. Przed przystąpieniem do wprowadzania danych na platformę należy zapoznać się z instrukcją obsługi, dostępną po zalogowaniu się na platformie. Wniosek z załącznikiem należy wygenerować z platformy. Termin złożenia wersji papierowej wniosku w Kuratorium Oświaty w Białymstoku upływa dnia 20 listopada 2018 r.

Jednocześnie przypominam, że organ prowadzący, przygotowując wniosek do Wojewody Podlaskiego, powinien zweryfikować wnioski złożone przez dyrektorów szkół, m. in.:

  • pod względem podmiotowym, czy wniosek złożyła uprawniona szkoła [§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 1667)],
  • pod względem finansowym w zakresie prawidłowości wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania, zadeklarowanej wysokości wkładu własnego, całkowitego kosztu realizacji zadania [§ 4 ust. 3 i § 5 ww. rozporządzenia],
  • pod względem merytorycznym w zakresie zgodności z celami Priorytetu 3 planowych przez szkoły/biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym [§ 3 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia].

W przypadku pytań należy kontaktować się z koordynatorem zadania, panią Ewą Piotrowską-Lipską – wizytatorem w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. (85) 748 48 15, e-mail: epiotrowskalipska@kuratorium.bialystok.pl

Dane do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego na platformę czytelnictwo.kuratorium.bialystok.pl zostały wysyłane drogą mailową.

Osoby prowadzące niepubliczne szkoły, które nie korzystały jeszcze z programu i zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania proszone są o kontakt z koordynatorem zadania w celu otrzymania loginu i hasła umożliwiającego dostęp do platformy. Należy podać nazwę osoby prowadzącej szkołę oraz nazwę i REGON szkoły.

 

Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty