13 stycznia 2020

Rozliczenie dotacji celowych za 2019 r.

Szanowni Państwo
Marszałek, Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie i Wójtowie
województwa podlaskiego

Zwracam się do Państwa, z uprzejmą prośbą o przedstawienie w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami, szczegółowej informacji z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania oświatowe w 2019 roku i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r.

Szczególną uwagę w części opisowej należy zwrócić na:

  • prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa,
  • rozliczenie każdej dotacji oddzielnie z uwzględnieniem zadania, na które została przydzielona, w przypadku nie pełnego wykorzystania proszę o podanie uzasadnienia.

Elektroniczna wersja załączników do pobrania zamieszczona została także na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakładce – Szkoły i organy prowadzące, hasło – Programy rządowe.

Ponadto proszę o sporządzenie dla potrzeb Ministerstwa Edukacji Narodowej  rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na:

 

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Do rozliczenia dotacji za rok 2019 r. ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2425).

Przy sporządzeniu rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (załącznik MEN) liczba uczniów, którzy w roku bazowym (poz.2 rozliczenia) i budżetowym (poz.3 rozliczenia) kończą 5 lat lub mniej objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30.09.2018 r. i na dzień 30.09.2019 r. winna być zgodna z danymi z SIO. Proszę o wnikliwą analizę w zakresie liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, celem poprawnego rozliczenia dotacji.

 

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na platformie online udostępniona jest elektroniczna wersja załączników Nr 8 i 9 – Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2019 r. stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.574).

Uwaga:

  • dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wydrukować osobny formularz nr 9,
  • aplikacja dotyczy jednostki samorządu terytorialnego i nie należy udostępniać loginów i haseł szkołom.

Załącznik rozliczenia Nr 8 i 9 wyświetli się po zalogowaniu się na stronie internetowej – adres www.dotacjapodr.kuratorium.bialystok.pl . Wypełnione rozliczenia (załącznik nr 8 i 9), podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Loginy i hasła do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego, celem wypełnienia aplikacji na platformie online nie zostały zmienione i obowiązują te same co przy wypełnianiu wniosków o przydzielenie dotacji.

 

Uwaga!

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej hasło – co robimy, w zakładce – Finansowanie edukacji, hasło – podręczniki udostępnione są w postaci elektronicznej wzory rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (załącznik 6 i 7 – szkoły).

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać uzasadnienie przyczyn jej niewykorzystania. Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000).

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2019 r.
Załącznik nr 1 - dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2019 r.
Data: 2020-01-13, rozmiar: 36 KB
Załącznik dot. rozliczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Załącznik dot. rozliczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Data: 2020-01-13, rozmiar: 35 KB
Załącznik dot. wskaźników podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie
Załącznik dot. wskaźników podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie
Data: 2020-01-13, rozmiar: 51 KB