29 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji za 2020 r

Szanowni Państwo
Marszałek, Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie i Wójtowie
województwa podlaskiego

Zwracam się do Państwa, z uprzejmą prośbą o przedstawienie w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami, szczegółowej informacji z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania oświatowe w 2020 roku i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r.

Szczególną uwagę w części opisowej należy zwrócić na:

  • prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa,
  • rozliczenie każdej dotacji oddzielnie z uwzględnieniem zadania, na które została przydzielona, w przypadku nie pełnego wykorzystania proszę o podanie uzasadnienia.

Ponadto proszę o sporządzenie dla potrzeb Ministerstwa Edukacji Narodowej  rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na:

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Do rozliczenia dotacji za rok 2020 r. ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2425).

Przy sporządzeniu rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (załącznik MEN) liczba uczniów, którzy w roku bazowym (poz.2 rozliczenia) i budżetowym (poz.3 rozliczenia) kończą 5 lat lub mniej objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30.09.2019 r. i na dzień 30.09.2020 r. winna być zgodna z danymi z SIO. Proszę o wnikliwą analizę w zakresie liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, celem poprawnego rozliczenia dotacji.

Z poważaniem
Beata Pietruszka
/-/
Podlaski Kurator Oświaty

Załączniki