13 grudnia 2018

Sprawozdanie organów prowadzących szkoły z udzielonego w 2018 roku wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
osoby prowadzące szkoły niepubliczne
w województwie podlaskim

W związku z udzielonym w 2018 roku wsparciem finansowym na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 4 zawartej umowy, organ prowadzący:

  1. w terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku, obowiązany jest przedłożyć Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego na zakup książek, tj. kopie faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione wydatki, sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz opisanych „Książki zakupiono z dotacji celowej w ramach realizacji Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości”. Każda strona kopii powyższych dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę;
  2. w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r., obowiązany jest przedłożyć Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie z realizacji Programu.

Proszę o rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach Programu zgodnie z wzorem (załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej https://www.kuratorium.bialystok.pl w zakładkach Szkoły i organy prowadzące / Programy Rządowe.

Sprawozdanie z realizacji Programu proszę przygotować za pośrednictwem platformy https://czytelnictwo.kuratorium.bialystok.pl , na której zbierane są wymagane informacje.
Po wprowadzeniu danych na platformę, możliwe jest wygenerowanie sprawozdania
z realizacji Programu, które należy wydrukować i podpisane przez upoważnioną osobę przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku (Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok)
w terminie do 15 stycznia 2019 r. Przed wprowadzaniem danych na platformę należy zapoznać się z instrukcją obsługi, dostępną po zalogowaniu się na platformie. Wzór sprawozdania z realizacji Programu, które generuje się z platformy dostępny na wyżej wskazanej stronie (załącznik nr 2).

W przypadku pytań należy kontaktować się z Panią Ewą Piotrowską-Lipską – wizytatorem w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku, nr tel. (85) 748 48 15.

Załączniki