15 maja 2019

Dyrektorzy szkół i placówek – pilne działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom realizowane w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek dla dzieci i młodzieży (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) województwa podlaskiego

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie następujących działań w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

  • przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
  • zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej;
  • przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;
  • wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.

Wszystkie wyżej wymienione działania należy zrealizować w szkołach i placówkach do końca maja b. r. Jednocześnie informuję, że Podlaski Kurator Oświaty w czerwcu 2019 r. dokona w części szkół i placówek kontroli w celu weryfikacji realizacji ww. działań.

Przypominam również o możliwości skorzystania z dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ – stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z  ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz  ze wskazaniem przepisów i odpowiedzialności.