20 grudnia 2018

Informacja o wysokości opłaty akredytacyjnej w 2019 roku

Placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji w 2019 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 124/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2018 roku, wnoszą opłatę w wysokości 1 036 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści sześć złotych) na rachunek bankowy

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Numer konta: NBP O/O Białystok
22 1010 1049 1004 0722 3100 0000