8 lipca 2020

Instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – uaktualniona baza danych na 2020 rok

Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. W związku z powyższym, wzorem lat ubiegłych zaktualizowane zostały następujące bazy danych:

  1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 30.06.2020 r., poz. 2997) – stan na dzień 30.04.2020 r.,
  2. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim – stan na 25 października 2019 r.
  3. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego – stan na dzień 22.05.2020 r.

Realizując działanie 2.1.3. Krajowego Programu, w załączeniu udostępniamy ww. wykazy, a także aktualne bazy teleadresowe Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Zespołów Interdyscyplinarnych, funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, celem upowszechnienia, zgodnie z zapisem działania 2.1.4. Programu.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe wykazy opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski, a rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa dodatkowo również w Biuletynie Informacji Publicznej PUW.

Załączniki

Baza teleadresowa NGO 2020 - przemoc w rodzinie
Baza teleadresowa NGO 2020 - przemoc w rodzinie
Data: 2020-07-08, rozmiar: 124 KB
Ośrodki Pomocy Społecznej woj. podlaskie 2020
Ośrodki Pomocy Społecznej woj. podlaskie 2020
Data: 2020-07-08, rozmiar: 348 KB
Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim
Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim
Data: 2020-07-08, rozmiar: 165 KB
Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa podlaskie 2020
Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa podlaskie 2020
Data: 2020-07-08, rozmiar: 289 KB
Ośrodki Interwencji Kryzysowej – woj. podlaskie 2020 – baza teleadresowa
Ośrodki Interwencji Kryzysowej – woj. podlaskie 2020 – baza teleadresowa
Data: 2020-07-08, rozmiar: 14 KB
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r.
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r.
Data: 2020-07-08, rozmiar: 188 KB
Zespoły Interdyscyplinarne – baza teleadresowa – 2020
Zespoły Interdyscyplinarne – baza teleadresowa – 2020
Data: 2020-07-08, rozmiar: 36 KB