24 października 2019

Ochrona przeciwpożarowa w szkołach i placówkach – organizacja oraz warunki ewakuacji

Apel Ministra Edukacji Narodowej i Państwowej Straży Pożarnej

 W związku z apelem Ministra Edukacji Narodowej i Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach przypominamy:

  • dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole lub placówce, ale również uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do tych jednostek zgodnie z 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., poz. 69, z późn. zm.),
  • dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Kopię protokołu z ustaleń kontroli dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.
  • dyrektor odpowiadający za bezpieczeństwo uczniów powinien stworzyć skuteczne mechanizmy eliminowania zagrożeń na terenie szkoły, a jednocześnie powinien wprowadzić rozwiązania umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczniów na terenie szkoły.

W nawiązaniu do informacji docierających do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej o zwiększonej liczbie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych i mając na względzie powyższe informujemy.

Zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.), faktycznie władający obiektami szkół oraz innymi obiektami służącymi edukacji dzieci i młodzieży zobowiązani są do zapewnienia w nich odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym między innymi do:

  • zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji (m. in. poprzez dostosowanie liczby osób w budynku do występujących w nim rozwiązań architektonicznobudowlanych w zakresie ewakuacji),
  • ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ponadto na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)

  • władający obiektami szkół oraz innymi obiektami, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, obowiązani są zapewnić, co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

O terminie przeprowadzenia przedmiotowego sprawdzenia powiadamia się właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa Dyrektorów o realizację obowiązku w zakresie ochrony przeciwpożarowej z komendantami Państwowej Straży Pożarnej.