25 lutego 2020

Ogólnopolski Projekt Badawczo-Edukacyjny „GRANIE NA EKRANIE”.

Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” oraz Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej zapraszają wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do bezpłatnych badań edukacyjnych realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Projektu Badawczo-Edukacyjnego „GRANIE NA EKRANIE”.

Celem realizowanego projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania.

Udział w badaniach jest bezpłatny i niesie wiele korzyści, m. in. indywidualną diagnozę i bezpłatne materiały edukacyjne. Udział w badaniu może wziąć uczeń, który uczęszcza przynajmniej do klasy czwartej szkoły podstawowej. Maksymalny wiek uczniów biorących udział w badaniu to 20 lat. Badanie trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 określone przez MEN (punkt 1. „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych oraz punkt 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”).

W podziękowaniu za współpracę szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma:

  • wyniki wygenerowane dla szkoły w postaci raportu tabelarycznego po zakończonym projekcie. Na podstawie przesłanego raportu będziesz więcej wiedzieć o tym, jak Twoi uczniowie grają w gry cyfrowe;
  • szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich czynnościach badawczych w wersji elektronicznej;
  • certyfikat wydany przez Organizatorów dotyczący udziału w projekcie naukowo-badawczym wysłany na wskazany podczas rejestracji adres-email;
  • zaświadczenie dla nauczycieli koordynujących badanie na terenie szkoły.

W ramach projektu będzie można także zgłosić swoich uczniów na szkolenia dla wolontariuszy akcji „Granie na ekranie”, które odbędą się w każdym województwie.

Planowane są również wykłady skierowane do rodziców oraz do rad pedagogicznych, a także szereg materiałów edukacyjnych, jak np. scenariusze lekcji oraz scenariusze rozmowy rodziców z dzieckiem. W semestrze letnim roku szkolnego 2019/2020 odbędą się pilotażowe wykłady w szkołach na terenie 6 województw. O ich terminie i miejscu organizatorzy będą informować z odpowiednim wyprzedzeniem. Udział w wykładach jest bezpłatny. Koszty organizacji pokrywa organizator projektu. Więcej o wykładach na: https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/wyklady.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej: https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania pn. „Młodzi Cyfrowi” obrazującego stosunek polskiej młodzieży do Internetu, smartfonów i nowych technologii. Publikacja zawiera najważniejsze wyniki badań prowadzonych wśród 50 135 uczniów uczęszczających do polskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Badania prowadzone były w latach 2017–2019 i dotyczyły wzorów korzystania z nowych technologii, problemu nadużywania mediów cyfrowych, jakości relacji z najbliższymi oraz oceny własnego dobrostanu zdrowia. W przygotowanej publikacji, oprócz ukazania najważniejszych danych statystycznych, spisane zostały najważniejsze rekomendacje w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży.

Raport do pobrania znajduje się pod linkiem: https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/ .

Kontakt do organizatorów:

Dr Maciej Dębski – Prezes „Dbam o Mój Z@sięg”
Tel. 512 474 482
Email: m.debski@dbamomojzasieg.com