12 października 2020

Ogólnopolskie szkolenie pt.: „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych VII edycja 2020 r.

1. Realizatorzy:

Zadanie na terenie województwa podlaskiego realizowane jest we współpracy przez: Ministra Zdrowia, Wojewodę Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz profesor dr hab. Panią Barbarę Głowińską – Olszewską –  lekarza kliniki pediatrii, endokrynologii, diabetologii z pododdziałem kardiologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Koordynatorem szkolenia jest Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.

2. Grupa docelowa:

Pracownicy przedszkoli oraz szkół podstawowych, w szczególności: nauczyciele, pomoc nauczycieli, wychowawcy świetlic, pracownicy obsługi z 16 województw. Udział ww. osób w szkoleniu będzie nieodpłatny.

3. Cel szkolenia:

 • poprawa jakości życia dzieci chorych na cukrzycę,
 • ograniczenie ryzyka występowania wczesnych powikłań cukrzycy przez ich wczesną identyfikację oraz wdrożenie właściwego postępowania przez osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem,
 • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci z cukrzycą podczas ich pobytu w przedszkolu i szkole,
 • stworzenie dziecku z cukrzycą możliwości uczestniczenia we wszystkich formach aktywności na równi z innymi dziećmi,
 • zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników szkół na temat cukrzycy,
 • zwiększenie liczby przedszkoli i szkół, które zapewnią optymalne warunki nauki i pobytu dzieciom z cukrzycą.

4. Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje następujące tematy realizowane w formie wykładów:

 • podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży,
 • metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna,
 • powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie,
 • problemy psychologiczne dziecka chorego na cukrzycę oraz metody wsparcia,
 • zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony życia.

 

Ramowy program szkolenia: „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą

Lp.

Blok tematyczny

Treści

Liczba godzin

1. Informacje ogólne o cukrzycy
 • Istota schorzenia (definicja, typy, cukrzyca jako przewlekła choroba niezakaźna).
 • Objawy cukrzycy.
 • Sposoby diagnozowania.
 • Leczenie cukrzycy w początkowej fazie choroby (pobyt w szpitalu, edukacja dziecka i rodziców).
1
2. Leczenie i postępowanie
 • Leczenie insuliną (sposoby podawania – pen, pompa insulinowa).
 • Dieta w cukrzycy (wymienniki węglowodanowe).
 • Aktywność fizyczna.
 • Samokontrola (sposoby pomiaru poziomu glukozy).
1
3. Powikłania cukrzycy
 • Hipoglikemia – przyczyny, objawy, postępowanie.
 • Hiperglikemia – przyczyny, objawy, postępowanie.
1
 4. Dziecko z cukrzycą

w przedszkolu i szkole

 • Zasady współpracy z rodzicami i pracownikami ochrony zdrowia.
 • Funkcjonowanie dziecka z cukrzycą w przedszkolu  i szkole – specyficzne trudności w nauce wynikające ze stanu zdrowia oraz kontakt z rówieśnikami).
 • Wsparcie dziecka z cukrzycą w przedszkolu i szkole – zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu, „kącik dla dziecka z cukrzycą” oraz możliwość podawania leków przez pracowników oświaty.
2
Razem: 5
 1. Informacje:
 • termin i miejsce szkolenia:
  szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej (z zachowaniem wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym) w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 13 listopada 2020 r.; planowany czas szkolenia: 10.00 – 15.00, limit miejsc – 50 osób (prosimy o jednokrotne rejestrowanie się na platformie, telefoniczne potwierdzenie rejestracji uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer tel. 85 748 48 17),
 • materiały (filmy, broszury) dla uczestników szkolenia dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia w opcji do pobrania: https://www.gov.pl/zdrowie/dziecko-z-cukrzyca,
 • osoba odpowiedzialna z ramienia Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Olga Granacka, wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, telefon kontaktowy: 85 748 48 17,
 • załączniki: formularz rejestracji na szkolenie.