20 marca 2018

Otwarty konkurs ofert na organizacje wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej latem 2018 – powierzenie

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2018 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych, gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450)

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wyniesie 304 000 zł.
 2. Termin realizacji zadania: od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
  Czas trwania letniego wypoczynku – 14 dni (w ofercie należy wskazać termin trwania letniego wypoczynku).
 3. Zadanie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i uczniów klas dotychczasowych gimnazjów, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.
 4. Na każdą formę wypoczynku należy złożyć oddzielną ofertę zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 5. Oferty można składać osobiście (w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Białymstoku – pokój 204) lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia  2018 r. do godziny 15.30. Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
  Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs ofert – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – powierzenie.
 6. Termin dokonania wyboru ofert – do dnia 18 kwietnia 2018 r.
 7. Oferty niezgodne ze wzorem oraz Ogłoszeniem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 9. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, które spełniają łącznie następujące wymagania:
  1. wymienione są w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450),
  2. mają statutowo określone kompetencje w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (należy udokumentować),
  3. posiadają warunki do realizacji zadania,
  4. wykazują się terminowością i rzetelnością rozliczeń z ostatnich dwóch lat (w przypadku korzystania ze środków publicznych zapisanych w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku).
 10. Formy wypoczynku (poszczególne zadania, na które należy składać oferty):
  1. kolonie dla 160 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum lub klas dotychczasowego gimnazjum zamieszkałych na terenach wiejskich – w kwocie 152 000 zł,
  2. kolonie dla 160 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum lub klas dotychczasowego gimnazjum mających trudną sytuację rodzinną, zamieszkałych w miastach – w kwocie 152 000 zł,
 11. Naboru uczestników wypoczynku dokona Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  w porozumieniu z jednostkami samorządów terytorialnych, ośrodkami pomocy społecznej oraz dyrektorami szkół.
 12. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na: wyżywienie, zakwaterowanie, dowóz, ubezpieczenie uczestników, realizację programu, wynagrodzenie kadry, zakup środków dla dzieci (np. odzież, obuwie, środki do higieny osobistej).
 13. W programie wypoczynku należy uwzględnić priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok 2018 (wynikające z pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2018 r. DWKI-WWR.416.42.2018.EZS), które określają, że formy wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży:
  1. uwzględniają działania, w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  2. uwzględniają możliwość pobytu w miejscach, powiązanych tematycznie z wydarzeniami historycznymi z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. promują wychowanie do wartości społecznych i kulturowych, w tym działania z zakresu wolontariatu dzieci i młodzieży,
  4. integrują społecznie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.
 14. Powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty komisja rozpatrzy oferty i wybierze oferty do realizacji zadania, uwzględniając następujące zasady i kryteria:
  1. atrakcyjność miejsca pobytu uczniów,
  2. możliwość realizacji zadania,
  3. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  4. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których, organizator będzie realizował zadanie, w tym zgodność programu wypoczynku z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej,
  5. planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
  6. planowany wkład podmiotowy, rzeczowy lub osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy,
  7. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku realizowania takich zadań przez organizację pozarządową w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 15. Podlaski Kurator Oświaty zleci zadanie podmiotom, których oferty spełniają powyższe kryteria i uzyskały największą liczbę punktów.
 16. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone do dnia 20 kwietnia 2018 r., w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a także na stronie internetowej Kuratorium: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce Wypoczynek.
 17. Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja na powierzenie, będą zobowiązane do zawarcia z Podlaskim Kuratorem Oświaty umowy na realizację zadania zleconego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
 18. Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
 19. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, organizator wypoczynku zobowiązany będzie dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Białymstoku potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku, jednak nie później niż do momentu podpisania umowy.
 20. Po wykonaniu zadania władze statutowe organizacji zobowiązane są do przedstawienia, w terminie 30 dni od zakończenia zadania, sprawozdania merytorycznego i finansowego.
 21. W przypadku niewykorzystania w pełni środków finansowych, rezygnacji lub niepełnej realizacji zleconego zadania, władze organizacji niezwłocznie zwracają pozostałą kwotę na rachunek bankowy kuratorium.
 22. W roku 2017 realizowano zadanie publiczne w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z terenu województwa podlaskiego w kwocie 304 000 zł.
 23. Do kontaktów z oferentami upoważnia się starszego wizytatora Bogumiłę Koniuszewską
  i starszego wizytatora Jolantę Wróblewską-Chorzewską, telefon 85 748 48 22.

p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty
mgr Bożena Dzitkowska