20 czerwca 2018

Pismo w sprawie zagrożenia handlem ludźmi

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i  gimnazjów w województwie podlaskim, w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi. Narażona na  to przestępstwo może być młodzież szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów wyjeżdżająca za granicę z zamiarem dłuższego pobytu, zaś w przypadku osób pełnoletnich również w celu podjęcia pracy. Istotą handlu ludźmi jest zniewolenie i wykorzystanie osób w celu osiągnięcia korzyści. Jego ofiary doznają różnych form przemocy, a traumatyczne doświadczenia często skutkują trwającymi wiele lat urazami.

Kampanię informacyjną mającą na celu poprawę świadomości zagrożeń wynikających z handlu ludźmi w ramach „Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi” koordynuje Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na stronie internetowej www.handelludzmi.eu znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące zarówno zjawiska handlu ludźmi, jak i prowadzonej kampanii informacyjnej. Na wskazanej stronie dostępny jest opracowany przez Fundację Dzieci Niczyje scenariusz, który może być wykorzystany podczas zajęć z uczniami.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o podjęcie wśród uczniów działań informacyjnych, w szczególności prowadzonych podczas zajęć z wychowawcą. Odpowiednie potraktowanie tego zagrożenia niewątpliwie podniesie świadomość młodzieży i wpłynie na jej bezpieczeństwo.

 

Podlaski Kurator Oświaty
Beata Pietruszka