9 lutego 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

5 lutego 2021 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 242).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 1 z mocą od dnia 18 stycznia 2021 r.