7 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku

6 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1485)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.