6 grudnia 2018

Sprawozdanie Organu Prowadzącego – Końcowe. Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Zgodnie z § 4 Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, zwanego dalej „Programem” Organ prowadzący obowiązany jest przedłożyć Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach ww. Programu.

Sprawozdanie należy wypełnić zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej
(Załącznik: Organ prowadzący sprawozdanie) i przesłać w formie papierowej lub złożyć osobiście w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, w terminie do 15 stycznia 2019 r.

Załączniki

organ prowadzący sprawozdanie
Data: 2018-12-06, rozmiar: 32 KB