15 lipca 2019

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

11 lipca 2019 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 1287).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem:

  1. art. 5 oraz art. 7 pkt 8, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  2. art. 7 pkt 5 i art. 9, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
  3. art. 7 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r