19 listopada 2019

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

16 listopada 2019 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2248).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1. art. 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  2. art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.