28 lutego 2017

Komunikat o lustracji

Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, powinny złożyć OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.).

Oświadczenie lustracyjne przesyła się w całości (część A i B), bez względu na to, która część wzoru zostanie wypełniona przez osobę kandydującą, do Podlaskiego Kuratora Oświaty lub składa osobiście w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, pokój 101.

Dyrektorzy szkół publicznych, którzy złożyli oświadczenie lustracyjne do Podlaskiego Kuratora Oświaty w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły publicznej, na podstawie art. 4 pkt 45 oraz art. 8 pkt 42 ww. ustawy, winni, zgodnie z art. 7 ust. 3a powyższej ustawy, wyrażając zgodę na ponowne kandydowanie złożyć do Podlaskiego Kuratora Oświaty INFORMACJĘ O UPRZEDNIM ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOwg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do ustawy.

Obowiązek złożenia do Podlaskiego Kuratora Oświaty oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego dotyczy również osób, którym organ prowadzący na podstawie art. 36a ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 967) powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, przedstawionym w piśmie z dnia 19 czerwca 2008 r. znak BL-025-38(02)/08 organem uprawnionym do odebrania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego od kandydata na dyrektora szkoły jest właściwy kurator oświaty. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego podlega przekazaniu przez kuratora oświaty do Biura Lustracyjnego na takich samych zasadach jak złożone oświadczenie lustracyjne.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.).

Załączniki

wzór informacji
Data: 2019-06-26, rozmiar: 27 KB
wzór oświadczenia
Data: 2019-06-26, rozmiar: 44 KB