22 czerwca 2017

Narady Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego poświęcone podsumowaniu roku szkolnego 2016/2017 oraz zadaniom realizowanym w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszam Państwa do udziału w naradach poświęconych podsumowaniu roku szkolnego 2016/2017 oraz zadaniom realizowanym w roku szkolnym 2017/2018, które odbywać się będą w terminach: BIAŁYSTOK 24 sierpnia 2017 r., godz. – 1000 –  1200 miejsce:  Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Księdza Stanisława Suchowolca 26 powiaty: m. Białystok, bielski, białostocki, moniecki, sokólski, […]

22 czerwca 2017

Internetowe głosowanie na najlepszy projekt zgłoszony do programu „mPotęga”

Fundacja mBanku od czterech lat koncentruje swoje wysiłki na wspieraniu nauki matematyki, oferując pasjonatom tej dziedziny różne formy wsparcia. Kluczowym działaniem Fundacji jest program grantowy „mPotęga”, którego celem jest popularyzacja matematyki wśród uczniów i zachęcanie nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Program obejmuje dzieci uczące się co […]

22 czerwca 2017

Internetowe głosowanie w konkursie „Drzewo Roku 2017”

Augustowski Dąb Niepodległości walczy o tytuł Drzewa Roku 2017 Konkurs Drzewo Roku to propozycja Klubu Gaja dla tych, którzy szanują drzewa, widzą ich piękno i życiodajną siłę. Ambasadorami konkursu Drzewo Roku są podróżniczka i autorka Elżbieta Dzikowska, reżyser Kazimierz Kutz oraz językoznawca i popularyzator wiedzy o języku polskim profesor Jan Miodek. Celem Konkursu jest zwrócenie […]

22 czerwca 2017

Oferta studiów podyplomowych – kwalifikacyjnych

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza osoby posiadające  dyplom ukończenia studiów wyższych na następujące trzy semestralne studia kwalifikacyjne socjoterapia; terapia pedagogiczna; pedagogika resocjalizacyjna; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; edukacja elementarna; wczesne nauczanie języka angielskiego; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie edukacji integracyjnej i włączającej; terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu; oligofrenopedagogika.

21 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 roku

14 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1147) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. Treść rozporządzenia

21 czerwca 2017

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów: 1)     słabowidzących, 2)     niesłyszących, 3)     słabosłyszących, […]

20 czerwca 2017

Apel „Bezpieczne wakacje 2017”

Mija kolejny rok szkolny, a wraz z nim czas wytężonej pracy, czas małych i dużych sukcesów, czas podejmowania nowych wyzwań, dokonywania zmian, realizowania planów. Nadchodzą wakacje. Podczas wakacji dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku, niektórzy zostają w domach. Zadaniem osób dorosłych jest zadbanie o bezpieczeństwo jednych i drugich. Dlatego też zwracam się […]

20 czerwca 2017

Międzynarodowe Badania Zachowań Dysfunkcjonalnych Młodzieży Szkolnej

W Międzynarodowych Badaniach Zachowań Dysfunkcjonalnych Młodzieży Szkolnej, realizowanych w 35 krajach świata przez Northeastern University College of Social Sciences and Humanities w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Polska bierze udział po raz trzeci. Ideą projektu The International Self-Report Delinquency Study (ISRD) jest prowadzenie w sposób ciągły badania, na porównywalnej (choć nie identycznej) próbie badawczej, w kolejnych edycjach. […]

20 czerwca 2017

„Otwarta szkoła”

W związku ze zbliżającymi się wakacjami, zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku informacji dotyczącej oferty zagospodarowania czasu wolnego proponowanej uczniom w czasie ferii, ze wskazaniem rodzaju zaplanowanych zajęć oraz liczby uczestników. Wykaz „otwartych szkół” będzie zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakładce „Wypoczynek” http://www.otwartaszkola.kuratorium.bialystok.pl/wykaz_szkol_plus.aspx. Powyższe […]

20 czerwca 2017

Wymiana wadliwych podręczników Nasza Szkoła dla kl. III

Uprzejmie prosimy o przekazanie do Kuratorium Oświaty wadliwych fabrycznie podręczników: „Nasza Szkoła” dla klasy III. Do wad fabrycznych zalicza się: rozmazany lub pogrubiony tekst; zbyt jasny tekst (osłabiona czytelność); „zalanie”, rozmazanie i wszelkie nieostrości tekstu utrudniające czytanie; niewyraźne ilustracje (rozpasowanie kolorów lub zalanie farbą); teksty w środkach na granicy obcięcia lub przycięte (np. numeracja stronic […]