Sprawozdanie organów prowadzących szkoły z udzielonego w 2018 roku wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące szkoły niepubliczne w województwie podlaskim W związku z udzielonym w 2018 roku wsparciem finansowym na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 4 zawartej umowy, organ prowadzący: w terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku, obowiązany jest […]

Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 18 stycznia 2019 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2019 r. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 lub składać […]

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół  Podstawowych i Kształcenia Specjalnego

Informacja dla kandydatów ubiegających się o trzy wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół  Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Do I etapu procedury kwalifikacyjnej dopuszczonych zostało: 4 kandydatki i 1 kandydat spełniający wymogi określone w ogłoszeniu (nazwiska osób zostały podane w liście osób spełniających […]

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów  Kuratorium Oświaty w Białymstoku Do I etapu procedury kwalifikacyjnej dopuszczonych zostało: 3 kandydatki i 2 kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu (nazwiska osób zostały podane w liście osób spełniających wymogi określone […]

Sprawozdanie Organu Prowadzącego – Końcowe. Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Zgodnie z § 4 Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, zwanego dalej „Programem” Organ prowadzący obowiązany jest przedłożyć Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach ww. […]

„Rekord dla Niepodległej” – podsumowanie akcji

Bardzo dziękujemy wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Uczniom, którzy zaangażowali się w zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Poprzez System Informacji Oświatowej udział w akcji w dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 w potwierdziło 718 podlaskich szkół i placówek, w […]

Informacja o zużytych składnikach mienia ruchomego

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informujemy, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku posiada następujące, zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania bądź darowizny: L.p. Marka i typ pojazdu Stan […]

Konkurs WISEawards w obszarze edukacji globalnej

W związku z zaproszeniem Polski do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie, organizowanym przez Światowy Szczyt Innowacji dla Edukacji (World lnnovation Summit for Education – WISE), uprzejmie informujemy o szczegółach. WISE jest międzynarodowym przedsięwzięciem mającym na celu transformację edukacji poprzez innowacje. Powstał z inicjatywy Qatar Foundation w 2009 r. Ma charakter think tanku, którego działalność obejmuje […]